200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề | Bostonenglish.edu.vn

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dành cho các bạn học tiếng Anh, đặc biệt đối với những bạn học chuyên ngành Kế toán thì kho tàng từ vựng này sẽ vô cùng hữu ích. Hãy cùng VnDoc học tiếng Anh qua bài viết sau đây nhé!

Từ điển thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh

Từ điển Kế toán – Kiểm toán Thương mại Anh – Việt

 1. Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 2. Open cheque (n): séc mở
 3. Bearer cheque (n): séc vô danh
 4. Draw (v): rút
 5. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 6. Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
 7. Payee (n): người được thanh toán
 8. Bearer (n): người cầm (séc)
 9. In word: (tiền) bằng chữ
 10. In figures: (tiền) bằng số
 11. Cheque clearing (n): sự thanh toán séc
 12. Counterfoil (n): cuống (séc)
 13. Voucher (n): biên lai, chứng từ
 14. Encode (v): mã hoá
 15. Sort code (n): mã chi nhánh Ngân hàng
 16. Codeword (n): ký hiệu (mật)
 17. Decode (v): giải mã
 18. Pay into (v): nộp vào
 19. Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
 20. Authorize (v): cấp phép
 21. Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
 22. Account holder (n): chủ tài khoản
 23. Expiry date (n): ngày hết hạn
 24. ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động
 25. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 26. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 27. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 28. IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 29. PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
 30. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 31. GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 32. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO
 33. Magnetic stripe (n): dải băng từ
 34. Reconcile (v): bù trừ, điều hoà
 35. Circulation (n): sự lưu thông
 36. Clear (v): thanh toán bù trừ
 37. Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 38. Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ
 39. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 40. Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát
 41. Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 42. Present (v): xuất trình, nộp
 43. Outcome (n): kết quả
 44. Debt (n): khoản nợ
 45. Debit (v): ghi nợ
 46. Debit balance (n): số dư nợ
 47. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 48. Deposit money (n): tiền gửi
 49. Give credit (v): cấp tín dụng
 50. Illegible (adj): không đọc được
 51. Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản
 52. Make out (v): ký phát, viết (séc)
 53. Banker (n): người của ngân hàng
 54. Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
 55. Obtain cash (v): rút tiền mặt
 56. Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt
 57. Make payment (v): ra lệnh chi trả
 58. Subtract (n): trừ
 59. Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 60. Sort of card (n): loại thẻ
 61. Plastic card (n): thẻ nhựa
 62. Charge card (n): thẻ thanh toán
 63. Smart card (n): thẻ thông minh
 64. Cash card (n): thẻ rút tiền mặt
 65. Cheque card (n): thẻ séc
 66. Bank card (n): thẻ ngân hàng
 67. Cardholder (n): chủ thẻ
 68. Shareholder (n): cổ đông
 69. Dispenser (n): máy rút tiền tự động
 70. Statement (n): sao kê (tài khoản)
 71. Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn
 72. Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 73. Teller = cashier (n): người máy chi trả tiền mặt
 74. Withdraw (v): rút tiền mặt
 75. Deduct (v): trừ đi, khấu đi
 76. Transfer (v): chuyển
 77. Transaction (n): giao dịch
 78. Transmit (v): chuyển, truyền
 79. Dispense (v): phân phát, ban
 80. Terminal (n): máy tính trạm
 81. Reveal (v): tiết lộ
 82. Maintain (v): duy trì, bảo quản
 83. M
  ake available (v): chuẩn bị sẵn
 84. Refund (v): trả lại (tiền vay)
 85. Constantly (adv): không dứt, liên tục
 86. In effect: thực tế
 87. Retailer (n): người bán lẻ
 88. Commission (n): tiền hoa hồng
 89. Premise (n): cửa hàng
 90. Due (adj): đến kỳ hạn
 91. Records (n): sổ sách
 92. Pass (v): chấp nhận, chuyển qua
 93. Swipe (v): chấp nhận
 94. Reader (n): máy đọc
 95. Get into (v): mắc vào, lâm vào
 96. Overspend (v): xài quá khả năng
 97. Administrative cost (n): chi phí quản lý
 98. Processor (n): bộ xử lí máy tính
 99. Central switch (n): máy tính trung tâm
 100. In order: đúng quy định
 101. Standing order = SO (n): uỷ nhiệm chi
 102. Interest-free (adj): không phải trả lãi
 103. Collect (v): thu hồi (nợ)
 104. Check-out till (n): quầy tính tiền
 105. Fair (adj): hợp lý
 106. Subsidy (n): phụ cấp, phụ phí
 107. Cost (n): phí
 108. Limit (n): hạn mức
 109. Credit limit (n): hạn mức tín dụng
 110. Draft (n): hối phiếu
 111. Overdraft (n): sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 112. Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều
 113. Remittance (n): sự chuyển tiền
 114. Quote (n): trích dẫn
 115. Reference (n): tham chiếu
 116. Interest rate (n): lãi suất
 117. Mortgage (n): nợ thuế chấp
 118. Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ
 119. Mandate (n): tờ uỷ nhiệm
 120. Out going (n): khoản chi tiêu
 121. Remission (n): sự miễn giảm
 122. Remitter (n): người chuyển tiền
 123. Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)
 124. Originator (n): người khởi đầu
 125. Consumer (n): người tiêu thụ
 126. Regular payment (n): thanh toán thường kỳ
 127. Billing cost (n): chi phí hoá đơn
 128. Insurance (n): bảo hiểm
 129. Doubt (n): sự nghi ngờ
 130. Excess amount (n): tiền thừa
 131. Creditor (n): người ghi có (bán hàng)
 132. Efficiency (n): hiệu quả
 133. Cash flow (n): lưu lượng tiền
 134. Inform (v): báo tin
 135. On behalf: nhân danh
 136. Achieve (v): đạt được
 137. Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ
 138. Reverse (n): ngược lại
 139. Break (v): phạm, vi phạm
 140. Exceed (v): vượt trội
 141. VAT Reg. No (n): mã số thuế VAT
 142. Originate (v): khởi đầu
 143. Settle (v): thanh toán
 144. Trace (v): truy tìm
 145. Carry out (v): tiến hành
 146. Intermediary (n): người làm trung gian
 147. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 148. Telegraphic transfer (n): chuyển tiền bằng điện tín
 149. Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời
 150. Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư
 151. Absolute security (n): an toàn tuyệt đối
 152. Straightforward (adj): đơn giản, không rắc rối
 153. Boundary (n): biên giới
 154. Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy
 155. Domestic (adj): trong nước, nội trợ
 156. Significantly (adv): một cách đáng kể
 157. Local currency (n): nội tệ
 158. Generous (adj): hào phóng
 159. Counter (n): quầy (chi tiền)
 160. Long term (n): lãi
 161. Top rate (n): lãi suất cao nhất
 162. Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)
 163. Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng
 164. Generous term (n): điều kiện hào phóng
 165. Current account (n): tài khoản vãng lai
 166. Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại
 167. Security courier services (n): dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 168. Beneficiary (n): người thụ hưởng
 169. First class (n): phát chuyển nhanh
 170. Upward limit (n): mức cho phép cao nhất
 171. Facility (n): phương tiện
 172. Gateway (n): cổng máy tính
 173. Outward payment (n): chuyển tiền đi
 174. Inward payment (n): chuyển tiền đến
 175. Accompany (v): đi kèm
 176. Interface (n): giao diện
 177. Non-profit (n): phi lợi nhuận
 178. Operating cost (n): chi phí hoạt động
 179. Documentary credit (n): tín dụng thư
 180. Entry (n): bút toán
 181. With
  drawal (n): khoản tiền rút ra
 182. Meet (v): thanh toán
 183. Capital expenditure (n): các khoản chi tiêu lớn
 184. Home banking (n): dịch vụ ngân hàng tại nhà
 185. Remote banking (n): dịch vụ ngân hàng từ xa
 186. Day-to-day (adj): thường ngày
 187. Manipulate (v): thao tác
 188. Recovery (n): sự đòi lại được (nợ)
 189. Adaptor (n): thiết bị tiếp trợ
 190. Periodically (adv): thường kỳ
 191. Dependant (n): người sống dựa người khác
 192. Grant (v): chất thuận
 193. Inefficient (adj): không hiệu quả
 194. Debate (n): cuộc tranh luận
 195. Pros-and-cons (n): những ý kiến tán thành và phản đối
 196. Isolate (v): cách ly, cô lập
 197. Power failure (n): cúp điện
 198. Attention to (v): chú ý tới
 199. Spot (v): tìm ra, nhận ra
 200. Grab (v): tóm, vô
See also  Hào Tình 2 ( Khát Vọng Trần Trụi 1, Hào Tình 2 (Khát Vọng Trần Trụi 2) | Bostonenglish.edu.vn

Trên đây là 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán VnDoc thu thập được dành cho các bạn tham khảo. Hy vọng vốn từ vựng này sẽ là hành trang cho bạn.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply