5 đề thi thử môn Toán vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam 2021 – Đề thi vào lớp 6 trường Chuyên | Bostonenglish.edu.vn

Tuyn tập đề thi vào 6 tham khảo

ĐỀ THI THỬ SỐ SỐ 21(3)

Câu 1

Rút gn

122436123636

316293319393

12

31

Câu 2

Một cửa hàng có 5 rcam và quýt, trong mỗi rổ chỉ một loi quả

squả còn ở mi rổ lần lượt là 50, 45, 40, 55, 70. Sau khi bán 1 rổ thì

squả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt hỏi rổ đựng quýt có bao

nhiêu qu.

55

Câu 3

Cho a, b, c là 3 s t nhiên bt kì. Hỏi có hay không hai số có cùng s

dư khi chia cho 3.

Câu 4

Tính nhanh

1 6 11 2

10 1 21 5

6 7 2 11

: :

1

Câu 5

Cho hình chnhật ABCD. Trên cnh AB lấy điểm P, trên cạnh CD

ly điểm Q sao cho AP = CQ. Gi điểm M là điểm chính gia của

cạnh BC. Tính diện tích tam giác PMQ, biết AB = 10cm, BC = 6cm

15cm

2

Câu 6

Một bài toán cổ Hylạp có ni dung như sau: Một cư dân làng Krit

See also  Nghỉ Dưỡng Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Hình Du | Bostonenglish.edu.vn

tuyên b: “ Tất cả cư dân làng Krit đều nói dối “. Bạn hãy cho biết

điều này đúng hay sai?

sai

Câu 7.

So sánh

122980 784370 236630 568000 340000 450000A

180000 262970 740000 554680 328330 436001B

A < B

Câu 8

Cho tam giác ABC có< span class="_ _3"/> góc A là góc vng , AB = 30cm, AC = 45cm.

M là một đim trên cạnh AB sao choAM = 20cm. Từ M kẻ đưng

thẳng song song vi BC cắt AC tại N . Tính diện tích tam giác AMN

300cm

Câu 9

Cho một bàn c64 ô. Đường chéo mi ô vuông bằng 2cm. Người

ta ném vào bàn cờ 150 viên bi thì có 21 viên bắn ra ngoài. Hi hay

không ba viên bi trên bàn c mà khoảng cách giữa hai viên tùy ý

không ln hơn 2cm

u 10

Tích của 2005 số 9876543 có tận cùng là smấy 3

u 11

So sánh

3333333 5555555 6666666 7777777 9999999A

1345789 2340617 8654210 4326049B

A >B

u 12

Giả sử so sánh vi năm học trước (2003 – 2004), shọc sinh dự thi

học sinh gii thành ph năm học này (2004 – 2005) đã tăng 25%. Hỏi

See also  Hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

so với năm học này shọc sinh dự thi học sinh giỏi m trước chiếm

bao nhiêu phần trăm.

80%

u 13 Tính nhanh: 3 54 73 0 23 25 3 54 27 0 17 25, , , ,

364

u 14

Tìm x thỏa mãn

6 15

8 x

20

u 15

4 con ếch nằmđáy của một cái giếng sâu 40m. Trong 1 ngày

chúng bò lên được 16m. Sau đó con thứ nhất bị tụt xuống 14m, con

thứ hai bị tụt 13m, con thứ ba bị tụt 12m, con thứ bị tụt 10m. Ngày

m sau chúng lại tiếp tục bò lên. Hỏi sau mấy ngày thì tất cả bốn

con ếch ra được khỏi ming giếng

13 ngày

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply