Academic Affairs Là Gì ? Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo | Bostonenglish.edu.vn

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Ban

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng (tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Phòng chức năng

Office

Xem thêm: Các Cấu Hình Sniper Ghost Warrior 3 Cấu Hình Yêu Cầu, Cấu Hình Sniper: Ghost Warrior 3

Trưởng Phòng

Head of Office

Phó Trưởng Phòng

Deputy Head of Office

Phòng Hành chính Tổng hợp

Office of General Administration

Phòng Tổ chức Nhân sự

Office of Human Resources

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Office of Finance and Planning

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển

Office of Research and Partnership Development

Phòng Đào tạo

Office of Academic Affairs

Ban Thanh tra

Office ofInspection

3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Khoa, Bộ môn

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)

Viết tắt

(nếu có)

Khoa

Faculty

Chủ nhiệm khoa

Dean

Phó Chủ nhiệm khoa

Associate Dean

Bộ môn

Department

Chủ nhiệm bộ môn

Head of Department

Phó chủ nhiệm bộ môn

Deputy Head of Department

Khoa Quản trị Kinh doanh

Faculty of Business Administration

Bộ môn Quản trị Chiến lược

Department of Strategic Management

Bộ môn Marketing

Department of Marketing

Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

Department of Human Resources Management

Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp

See also  10 bí quyết tự học tiếng Anh tại nhà hiệu quả | Bostonenglish.edu.vn

Department of Corporate Culture

Bộ môn Quản trị công nghệ

Department of Technology Management

Khoa Kinh tế Phát triển

Faculty of Development Economics

Bộ môn Kinh tế học

Department of Economics

Bộ môn Chính sách công

Department of Public Policy

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường

Department of Natural Resources and Environmental Economics

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Faculty of International Business and Economics

Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế

Department of World Economy and International Economic Relations

Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

Department of International Business

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Faculty of Finance and Banking

Bộ môn Ngân hàng

Department of Banking

Bộ môn Tài chính

Department of Finance

Bộ môn Kế toán – Kiểm toán

Department of Accounting and Auditing

Khoa Kinh tế Chính trị

Faculty of Political Economics

Bộ môn Lý luận Kinh tế Chính trị

Department of Theories of Political Economics Theory

Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế

Department of History of Economic Thoughts and Economic History

Bộ môn KTCT Thế giới

Department of World Political Economy

Bộ môn Quản lý Kinh tế

Department of Economic Management

4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung tâm, Bộ phận

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply