Bài 1 trang 125 sgk sách Địa 7, Tên các đô thị lớn, các ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì. | Bostonenglish.edu.vn

Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp – Bài 1 trang 125 sgk địa lí 7. Tên các đô thị lớn, các ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì.

Bài 1. Quan sát hình 37.1, 39.1 và kiến thức đã học, cho biết:
– Tên các đô thị lớn, các ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì.
– Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở cùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút.
Trả lời:
– Tên các đô thị lớn : Niu I-ooc. Oa-sinh-tơn, Ốt-ta-oa, Si-ca-gô.
– Các ngành công nghiệp chính : cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác và chế biến gỗ, luyện kim màu.
– Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì bị sa sút là do chậm đổi mới công nghệ, những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tục, sản xuất công nghiệp không đáp ứng những thay đổi của thị trường.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O - HCl tác dụng với NaHCO3 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply