Bài 101. Rút gọn phân số | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 20 bài 101 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Rút gọn các phân số:

1. Rút gọn các phân số:

(eqalign{
& {4 over {12}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {18}} = … cr
& {{24} over {30}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{60} over {36}} = … cr
& {{25} over {100}} = …,,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {54}} = … cr
& {{60} over {80}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,{{35} over {210}} = … cr} )

2. Khoanh vào những phân số bằng ( 2 over 5):

({6 over {12}},,;,,{6 over {15}},,;,,{{10} over {25}},,;,,{5 over 2},,;,,{{16} over {40}})

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số ({3 over 9};  {3 over {10}};{{11} over {33}};{6 over 9}) phân số tối giản là:

A. ({3 over 9})                B. ({3 over {10}})                  C. ({{11} over {33}})                D. ({6 over 9})

Quảng cáo

1.

(eqalign{
& {4 over {12}} = {1 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {18}} = {1 over 2} cr
& {{24} over {30}} = {4 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,{{60} over {36}} = {5 over 3} cr
& {{25} over {100}} = {1 over 4},,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {54}} = {4 over 3} cr
& {{60} over {80}} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,,{{35} over {210}} = {1 over 6} cr} )

2.

3. Chọn B.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Làm Ebook Có Mục Lục, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Ebook Prc | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply