Bài 104 – Hình tròn tâm đường kính bán kính | Bostonenglish.edu.vn

Giải câu 1, 2, 3 trang 22 bài 104 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm . Câu 1, 2, 3 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 104. Hình tròn tâm đường kính bán kính

1. a. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là hình tròn tâm O.

– Các bán kính có trong hình tròn là : ………………..

– Các đường kính có trong hình tròn là : ……………..

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Đây là hình tròn tâm I.

2. Vẽ hình tròn :

a. Tâm O, bán kính 3cm.

b. Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

3. a. Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

1.

Quảng cáo

Đây là hình tròn tâm O.

– Các bán kính có trong hình tròn là : OA, OB, OC, OD.

– Các đường kính có trong hình tròn là : AB, DC.

b. Đây là hình tròn tâm I.

2.

a. Tâm O, bán kính 3cm.

b. Tâm tùy ý, bán kính 2cm.

3.

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b) 

See more articles in the category: Wiki
See also  Pancytopenia Là Gì - Nghĩa Của Từ Pancytopenia | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply