Bài 1,2 trang 10, Sinh 9, Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li | Bostonenglish.edu.vn

Bài 23 : Lai một cặp tính trạng – Bài 1,2 trang 10, Sinh 9. Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

1. Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

–       Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

–       Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

–        Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

Quảng cáo

–       Thề dị hợp : Chứa cặp gen tương ứng khác Iihau (Aa).

2. Phát biểu nội dung của định luật phân li.

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bô’ mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phàn li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

See more articles in the category: Wiki
See also  In Return Là Gì - Nghĩa Của Từ Return Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply