Bài 12+13+14. Luyện tập chung | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = …………….)

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = ……………….)

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = ……………….)

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + {3 over 5} = {7 over 2})

b) (x – {1 over 4} = {1 over 5})

c) (2 – x = {4 over 7})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + {3 over {10}}m = 9{3 over {10}}m)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = {{8 times 2} over {5 times 2}} + {3 over {10}} = {{16 + 3} over {10}} = {{19} over {10}})

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = {{2 times 4} over {3 times 4}} + {{3 times 3} over {4 times 3}} + {{1 times 2} over {6 times 2}} = {{8 + 9 + 2} over {12}} = {{19} over {12}})

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = {{5 times 3} over {6 times 3}} – {{2 times 2} over {9 times 2}} = {{15 – 4} over {18}} = {{11} over {18}})

See also  Câu 1 trang 78 – SGK Địa 11, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát... | Bostonenglish.edu.vn

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = {{21} over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5})

Quảng cáo

                             (= {{21 times 2} over {10 times 2}} – {{3 times 5} over {4 times 5}} – {{2 times 4} over {5 times 4}})

                             (= {{42 – 15 – 8} over {20}} = {{19} over {20}})

2. Tìm x

a)                                             

(eqalign{
& x + {3 over 5} = {7 over 2} cr
& ,,,,,,,,x = {7 over 2} – {3 over 5} cr
& ,,,,,,,,x = {{29} over {10}} cr} )                 

b)

(eqalign{
& x – {1 over 4} = {1 over 5} cr
& ,,,,,,,x = {1 over 5} + {1 over 4} cr
& ,,,,,,,,x = {9 over {20}} cr} ) 

c)

(eqalign{
& 2 – x = {4 over 7} cr
& 2 – {4 over 7} = x cr
& ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} ) 

3. Viết các số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + {1 over 5}m = 2{1 over 5}m)

b) (12m5dm = 12m + {1 over 2}m = 12{1 over 2}m)

c) (15cm,8mm = {{15} over {100}}m + {8 over {1000}}m = {{158} over {1000}}m)

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

See also  Cách gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm avast online security la gi | Bostonenglish.edu.vn

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học sinh

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply