Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 – tập 1, Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau: | Bostonenglish.edu.vn

Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau. Bài 13 trang 11 sgk Toán 9 – tập 1 – Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 13. Rút gọn các biểu thức sau:

a) (2sqrt {{a^2}}  – 5a) với a < 0.              b) ( sqrt{25a^{2}}) + 3a với a ≥ 0.

c) (sqrt {9{a^4}}  + 3{a^2}),                           d) ( 5sqrt{4a^{6}}) – ( 3a^{3}) với a < 0

Hướng dẫn giải:

a)

(2sqrt{a^2}-5a=2|a|-5a)

Vì (a

Nên (2|a|-5a=-2a-5a=-7a)

b)

(sqrt{9a^{4}}+3a^2=3|a^2|+3a^2=6a^2)

Vì (a^2geq 0,,forall,, a,,epsilon ,,mathbb{R}Leftrightarrow |a^2|=a^2)

c)

(sqrt{25a^{2}} + 3a=5|a|+3a=5a+3a=8a)

Vì (ageq 0Rightarrow |a|=a)

d)

(5sqrt{4a^{6}} – 3a^3)

(=5.2.|a^3|-3a^3)

(=10.(-a)^3-3a^3=-13a^3)

Vì (a<0) nên (|a^3|=-a^3)

See more articles in the category: Wiki
See also  Tìm hiểu ngành Kỹ thuật phần mềm là gì? học gì? ra trường làm gì? | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply