Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 4. Khoanh vò chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

1. Tính

                        

2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072                     79423 – 5286

5327× 3                                3328 : 4

3. Điền dấu >; <; =

25 346 … 25 643

8320 … 20 001

75 862 … 27 865

57 000 … 56 999

32 019 … 39 021

95 599 … 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                     B. 85 723                   

C. 78 523                     D. 38 572

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 times 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

Quảng cáo

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính:

3. Điền dấu >; <; =

See also  Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh - Hướng dẫn sử dụng hàm MIRR trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

25 346 < 25 643

8320 < 20 001

75 862 > 27 865

57 000 > 56 999

32 019 < 39 021

95 599 < 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732 

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 times 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 (50000 times 2 = 100000) (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 (8000 times 2 = 16000) (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 (9000 times 4 = 36000) (đồng)

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply