Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Kim giờ của một đồng hồ dài bằng kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và… | Bostonenglish.edu.vn

Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc – Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Kim giờ của một đồng hồ dài bằng kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng ({3 over 4}) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim

Giải 

Kim phút quay 1 vòng hết 1 h (=>{T_{ph}} = 1h)

Kim giờ quay 1 vòng hết 12h  (=>{T_g} = 12h)

Quảng cáo

({{{omega _g}} over {{omega _{ph}}}} = {{{{2pi } over {{T_h}}}} over {{{2pi } over {{T_{ph}}}}}} = {{{T_{ph}}} over {{T_g}}} = {1 over {12}})

({{{v_g}} over {{v_{ph}}}} = {{{r_g}} over {{r_{ph}}}}.{{{omega _g}} over {{omega _{ph}}}} = {3 over 4}.{1 over {12}} = {1 over {16}})

See more articles in the category: Wiki
See also  Viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em đối với mẹ (8 mẫu) - Các bài văn mẫu hay lớp 7 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply