Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập 2, Dùng điều kiện a + b + c = 0 | Bostonenglish.edu.vn

Dùng điều kiện a + b + c = 0. Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 26. Dùng điều kiện (a + b + c = 0) hoặc (a – b + c = 0) để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau :

a) (35{x^2}-{rm{ }}37x{rm{ }} + {rm{ }}2{rm{ }} = {rm{ }}0)

b) ({rm{ }}7{x^2} + {rm{ }}500x{rm{ }} – {rm{ }}507{rm{ }} = {rm{ }}0)

c) ({x^2} – {rm{ }}49x{rm{ }} – {rm{ }}50{rm{ }} = {rm{ }}0)

d) (4321{x^2} + {rm{ }}21x{rm{ }} – {rm{ }}4300{rm{ }} = {rm{ }}0).

a) (35{x^2}-{rm{ }}37x{rm{ }} + {rm{ }}2{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a = 0, b = -37, c = 2)

Do đó: (a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0)

nên ({x_1} = 1;{x_2} = {2 over {35}})

b) (7{x^2} + {rm{ }}500x{rm{ }} – {rm{ }}507{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a=7, b = 500, c=-507)

Quảng cáo

Do đó: (a + b + c = 7 + 500 – 507=0)

nên ({x_1} = 1;{x_2} =  – {{507} over 7})

c) ({x^2} – {rm{ }}49x{rm{ }} – {rm{ }}50{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a = 1, b = -49, c = -50)   

Do đó (a – b + c = 1 – (-49) – 50 = 0)

nên ({x_1} =  – 1;{x_2} =  – {{ – 50} over 1} = 50)

d) (4321{x^2} + {rm{ }}21x{rm{ }} – {rm{ }}4300{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a = 4321, b = 21, c = -4300)

Do đó (a – b + c = 4321 – 21 + (-4300) = 0)

nên ({x_1} =  – 1;{x_2} =  – {{ – 4300} over {4321}} = {{4300} over {4321}}).

See more articles in the category: Wiki
See also  Giao thoa ánh sáng, Công thức tính khoảng vân giao thoa và Bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply