Bài 29 trang 50 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Bài 29. Làm tính trừ các phân thức sau: | Bostonenglish.edu.vn

Bài 29. Làm tính trừ các phân thức sau. Bài 29 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1 – Phép trừ các phân thức đại số

Bài 29. Làm tính trừ các phân thức sau:

a) ( frac{4x-1}{3x^{2}y}-frac{7x-1}{3x^{2}y});                    b) ( frac{4x+5}{2x-1}-frac{5-9x}{2x-1});

c) ( frac{11x}{2x-3}-frac{x-18}{3-2x});                     d) ( frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{4-10x}).

Hướng dẫn giải:

 a) ( frac{4x-1}{3x^{2}y}-frac{7x-1}{3x^{2}y}) ( =frac{4x-1}{3x^{2}y}+frac{-(7x-1)}{3x^{2}y})

                              ( =frac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}) ( =frac{-3x}{3x^{2}y}=-frac{1}{xy}).

b) ( frac{4x+5}{2x-1}-frac{5-9x}{2x-1}) ( =frac{4x+5}{2x-1}+frac{-(5-9x)}{2x-1})

Quảng cáo

                             ( =frac{4x+5-5+9x}{2x-1}= frac{13x}{2x-1})

c) ( frac{11x}{2x-3}-frac{x-18}{3-2x}) ( =frac{11x}{2x-3}+frac{x-18}{-(3-2x)})

                             ( =frac{11x}{2x-3}+frac{x-18}{2x-3}) ( =frac{11x+x-18}{2x-3}) ( =frac{12x-18}{2x-3}=6)

d) ( frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{4-10x}) ( =frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{-(4-10x)})

                                ( =frac{2x-7}{10x-4}-frac{3x+5}{10x-4}) ( =frac{2x-7+3x+5}{10x-4}) ( =frac{5x-2}{2(5x-2)}=frac{1}{2})

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn sử dụng Merge Cells trong bài thi MOS Excel | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply