Bài 3 trang 7 sgk Hóa 11, Viết phương trình điện li của những chất sau: | Bostonenglish.edu.vn

Sự điện li. Bài 3 trang 7 sgk Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau:

Bài 3. Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2    0,10M; HNO3     0,020M ; KOH   0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Hướng dẫn giải:

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2     →     Ba2+    +      2NO3
0,01M               0,10M            0,20M

Quảng cáo

HNO3           →   H+          +      NO3
0,020M               0,020M            0,020M

KOH             →    K+         +         OH-
0,010M               0,010M           0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO   (rightleftharpoons)       H+       + ClO

HNO2   (rightleftharpoons)      H+       + NO2.

See more articles in the category: Wiki
See also  Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức - Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply