Bài 35. Tính chất kết hợp của phép tính cộng | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19             a) 72 + 9 + 8 = ………

                            = 30 + 19                                  = ………

                            = 49                                          = ………

b) 37 + 18 + 3 = ………                     c) 48 + 26 + 4 = ……

                      =  ………                                           = ……

                       = ………                                           = ……

d) 85 + 99 + 1 = ………                  e) 67 + 98 + 33 = ……

                       = ………                                          = ……

                       =  ………                                         = ……

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

See also  Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Kết nối tri thức - Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

                                  = …………………

                                  = …………………

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

                                                        = ………………

                                                        = ………………

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

1. 

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                     = 80 + 9

Quảng cáo

                     = 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) +18

                       =  40 + 18

                       = 58

c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                         = 48 + 30

                         = 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1 ) 

                       = 85 + 100 

                       =  185 

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                         = 100 + 98

                         = 198

2.

a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

                                   = 200 + 100

                                   = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

                                                        = 20 + 20 + 5

                                                        = 45

3.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply