Bài 45 trang 20 sgk Toán 8 tập 1, Tìm x, biết: | Bostonenglish.edu.vn

Tìm x, biết. Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bài 45. Tìm (x), biết:

a) (2 – 25x^2= 0);                     b) (x^2- x + frac{1}{4} = 0) 

Ta có: 

(A.B = 0 Rightarrow left[ matrix{
A = 0 hfill cr
B = 0 hfill cr} right.)

Trong đó (A,B) là các biểu thức.

a) (2 – 25x^2= 0 Rightarrow  (sqrt2)^2 – (5x)^2 = 0)

( Rightarrow  (sqrt 2 – 5x)( sqrt 2 + 5x) = 0)

Đặt (sqrt 2 – 5x=A)

Quảng cáo

      ( sqrt 2 + 5x=B)

Do đó ta có: (A.B = 0 Rightarrow left[ matrix{
A = 0 hfill cr 
B = 0 hfill cr} right.)

( Rightarrow left[ matrix{
sqrt 2 + 5x = 0 hfill cr
sqrt 2 – 5x = 0 hfill cr} right. Rightarrow left[ matrix{
x = – {{sqrt 2 } over 5} hfill cr
x = {{sqrt 2 } over 5} hfill cr} right.)

b) (x^2- x + frac{1}{4} = 0 Rightarrow  x^2– 2 . x . frac{1}{2} + (frac{1}{2})^2= 0)

   (Rightarrow  (x – frac{1}{2})^2= 0 )

Đặt (x – frac{1}{2}=A)

   (Rightarrow A^2=0Rightarrow A=0)

   ( Rightarrow  x – frac{1}{2}= 0  Rightarrow  x = frac{1}{2})

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Cách Mount File Iso Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng File Ios Mount File Iso Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply