Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian | Bostonenglish.edu.vn

Lý thuyết Hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H lên một mặt phẳng nào đó theo một phương chiếu nàođó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó

Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H lên một mặt phẳng nào đó theo một phương chiếu nàođó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó

Chú ý:

a) Hình biểu dễn của hình bình hành nói chung là hình bình hành ( trường hợp đặc biệt thì là một đoạn thẳng)

b) Hình biểu diễn của hình thang là một hình thang ( trường hợp đặc biệt thì là một đoạn thẳng)

c) Hình biểu diễn của hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông đều là hình bình hành (đặc biệt là một đoạn thẳng)

Quảng cáo

d) Một tam giác bất kì đều có thể xem là hình biểu diễn của tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều

e) Hình biểu diễn của một đường tròn là một đường elip hoặc một đường tròn, hoặc đặc biệt có thể là một đoạn thẳng (h.2.67)

See more articles in the category: Wiki
See also  Nội dung sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply