Bài 56 trang 25 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh giá trị của đa thức: | Bostonenglish.edu.vn

Tính nhanh giá trị của đa thức. Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Bài 56. Tính nhanh giá trị của đa thức:

a) (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16}) tại (x = 49,75);            

b) (x^2– y^2– 2y – 1) tại (x = 93) và (y = 6).

a) (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16}) tại (x = 49,75)

Ta có: (x^2+ frac{1}{2}x+ frac{1}{16} = x^2+ 2 . x . frac{1}{4} + left ( frac{1}{4} right )^{2}= left ( x + frac{1}{4} right )^{2})

Với (x = 49,75) ta có: (left ( 49,75 + frac{1}{4} right )^{2}= (49,75 + 0,25)^2= 50^2= 2500)

b) (x^2– y^2– 2y – 1) tại (x = 93) và (y = 6)

Quảng cáo

Ta có: ({x^2}-{rm{ }}{y^2}-{rm{ }}2y{rm{ }}-{rm{ }}1{rm{ }} = {rm{ }}{x^2}-{rm{ }}({y^2} + {rm{ }}2y{rm{ }} + {rm{ }}1))

                                          (= {rm{ }}{x^2} – {rm{ }}{left( {y{rm{ }} + {rm{ }}1} right)^2})

                                          (= {rm{ }}left( {x{rm{ }} – {rm{ }}y{rm{ }} – {rm{ }}1} right)left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y{rm{ }} + {rm{ }}1} right))

Với (x = 93, y = 6) ta được:

((93 – 6 – 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 = 8600   )

 

See more articles in the category: Wiki
See also  Mô tả thí nghiệm, Bản chất dòng điện trong chân không và ứng dụng | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply