Bài 57 trang 30 sgk Toán 7 tập 1, Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn … | Bostonenglish.edu.vn

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Bài 57 trang 30 sgk toán 7 tập 1 – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 57 Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng

Theo đề bài ta có: (frac{x}{2}= frac{y}{4} = frac{z}{5}) và x + y + z = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

(frac{x}{2}= frac{y}{4} = frac{z}{5}) = (frac{x+y+z}{2+4+5} = frac{44}{11} = 4)

Quảng cáo

Do đó:

(frac{x}{2}= 4=> x =4.2=8)

(frac{y}{4}= 4 => y = 4.4 = 16)

(frac{z}{5} = 4 => z = 4.5= 20)

Vậy số viên bi của Minh, Hùng, Dũng theo thứ tự 8, 16, 20

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Tải Game Soul Of Legends, Tải Về Soul Of Legends Apk Cho Android | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply