Bài 6 trang 44 sgk Hóa 12, Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. | Bostonenglish.edu.vn

Amin. Bài 6 trang 44 sgk Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Bài 6. a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%.

Hướng dẫn giải:

a) C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr   (1)

                  3 mol             330 gam

                  x mol             4,4 gam

Quảng cáo

=> x = 0,04: VddBr2  3%= (frac{0,04 . 160.100}{3.1.3}) = 164,1 (ml).

b) C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr   (2)

     1 mol                    330 gam

     y mol                    6,6 gam

=> y = 0,02; (m_{C_{6}H_{5}NH_{2}}) = 0,02 . 93 = 1,86 (gam).

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Tăng Dung Lượng Dropbox 2018, Tăng Dung Lượng Dropbox Vĩnh Viễn Mới Nhất 2021 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply