Bài 6 trang 6 sgk Hóa 9, Cho 1,6 gam đồng (II) | Bostonenglish.edu.vn

Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9. Cho 1,6 gam đồng (II)

6. Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Tính số mol: nCuO = (frac{1,6}{80}) = 0,02 mol ; (n_{H_{2}SO_{4}}) = (frac{20}{98}) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu:                   0,02    0,2         0        0 mol

Quảng cáo

lúc phản ứng:                  0,02 → 0,02      0,02

Sau phản ứng:                 0           0,18     0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_{CuSO_{4}}) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac{3,2 }{101,6}) . 100% ≈ 3,15%

(m_{H_{2}SO_{4}}) = 20 – (0,02 x 98) = 18,04 => C%,  H2SO4 = (frac{18,04}{101,6}) . 100% ≈ 17,76%

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Solved: Adobe Gc Invoker Utility Là Gì, Khắc Phục: Lỗi Hệ Thống Adobegcclient | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply