Bài 6 trang 69 sgk Hóa 9, Bài 6*. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam | Bostonenglish.edu.vn

Luyện tập chương 2: Kim loại – Bài 6 trang 69 sgk hoá học 9. Bài 6*. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam

Bài 6*. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

* Nhận xét: “sau một thời gian phản ứng”, suy ra CuSO4 có thể vẫn còn dư. Gọi số mol Fe phản ứng là x mol.

a) Phương trình hóa học:

        Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

P/ư:  x      x            x           x mol

Khối lượng lá sắt tăng = 2,58 – 2,5 = 0,08 gam. Ta có phương trình:

Quảng cáo

64x – 56x = 0,08

x = 0,01 mol

b) Sô mol CuS04 ban đầu ( frac{25.1,12.15}{100.160}) = 0,02625 mol

Trong dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là FeSO4 0,01 mol và CuSO4 dư 0,01625 mol.

Khối lượng dung dịch: 

mdd = ( m_{dd CuSO_{4}}) + mFe(p.ư) – mCu = 25.1,12 + 0,01.56 – 0,01.64 = 27,91 g

C%, CuS04 = ( frac{0,01625.160}{27,91}).100% ≈ 9,32%

C%, FeSO4 = ( frac{0,01.152}{27,91}).100% ≈ 5,45%

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  giúp đỡ một bà cụ đi qua | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply