Bài 73 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh: | Bostonenglish.edu.vn

Tính nhanh. Bài 73 trang 32 sgk toán 8 tập 1 – Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Bài 73. Tính nhanh:

a) ((4{x^2}-{rm{ }}9{y^2}){rm{ }}:{rm{ }}left( {2x{rm{ }}-{rm{ }}3y} right));                    

b) ((27{x^3}-{rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}left( {3x{rm{ }}-{rm{ }}1} right));

c) ((8{x^3} + {rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1));                

d) (({x^2}-{rm{ }}3x{rm{ }} + {rm{ }}xy{rm{ }} – 3y){rm{ }}:{rm{ }}left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right))

a) ((4{x^2}-{rm{ }}9{y^2}){rm{ }}:{rm{ }}left( {2x{rm{ }}-{rm{ }}3y} right) = left[ {{{(2x)}^2} – {{(3y)}^2}} right]:(2x – 3y))

(= (2x – 3y).(2x + 3y):(2x – 3y) = 2x + 3y);        

Quảng cáo

b) ((27{x^3}-{rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}left( {3x{rm{ }}-{rm{ }}1} right) =left[ {{{(3x)}^3} – {1^3}} right]:(3x – 1))

(= (3x – 1).left[ {{{(3x)}^2} + 3x + 1} right]:(3x – 1) = 9{x^2} + 3x + 1)

c) ((8{x^3} + {rm{ }}1){rm{ }}:{rm{ }}(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1){rm{ }} = left[ {{{(2x)}^3} + {1^3}} right]:{rm{ }}(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1))

(= {rm{ }}left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}1} right)left[ {{{(2x)}^2} – 2x + 1} right]{rm{ }}:{rm{ }}(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1))

( = left( {2x{rm{ }} + {rm{ }}1} right)(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1):(4{x^2}-{rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1){rm{ }} = {rm{ }}2x{rm{ }} + {rm{ }}1)                  

d) (({x^2}-{rm{ }}3x{rm{ }} + {rm{ }}xy{rm{ }} – 3y){rm{ }}:{rm{ }}left( {x{rm{ }} + {rm{ }}y} right))

(eqalign{
& = left[ {({x^2} + xy) – (3x + 3y)} right]:(x + y) cr
& = left[ {x(x + y) – 3(x + y)} right]:(x + y) cr
& = (x + y)(x – 3):(x + y) cr
& = x – 3 cr
& cr} )

See also  Tính chất hóa học của Bazơ, Bazo mạnh và bazo yếu | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply