Bài 8 trang 23 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Một quả cầu khối lượng | Bostonenglish.edu.vn

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế – Bài 8 trang 23 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Một quả cầu khối lượng

Một quả cầu khối lượng 4,5.10 -3 kg treo vào một sợi dây dài 1m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình vẽ. Hai tấm cách nhau 4cm. Đặt một hiệu điện thế 750V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1cm. Tính điện tích của quả cầu. Lấy g = 10m/s2.

Quả cầu đứng yên, ta có sự cân bằng giữa các lực căng dây (overrightarrow T ) , trọng lực (overrightarrow P ) và lực điện (overrightarrow F )

(overrightarrow P ; + overrightarrow F ; + ;overrightarrow T = 0;;)

Quảng cáo

Ta có :  (tan alpha = {F over P} = {{qE} over {mg}} = {{qU} over {mgd}})

Với góc (alpha ) nhỏ ( Rightarrow tan alpha approx alpha approx {s over l})

( Rightarrow {s over l} = {{qU} over {mgd}} Rightarrow q = {{mgds} over {Ul}})

 Thay số (|q| = {{4,{{5.10}^{ – 3}}{{.10.4.10}^{ – 2}}{{.10}^{ – 2}}} over {750.1}} = 2,{4.10^{ – 8}}(C))

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chính xác năm 2019

Leave a Reply