Bài 9 trang 10 Toán 7 tập 1, Tìm x, biết | Bostonenglish.edu.vn

Tìm x, biết. Bài 9 trang 10 sgk toán 7 tập 1 – Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 9 Tìm x, biết: 

a) x  +   (frac{1}{3} = frac{3}{4})

b) x – (frac{2}{5} = frac{5}{7})

d) (frac{4}{7} – x = frac{1}{3})

a)  x  +   (frac{1}{3} = frac{3}{4}) => x = (frac{3}{4} – frac{1}{3} = frac{9}{12} – frac{4}{12} = frac{5}{12})

Quảng cáo

b)  x – (frac{2}{5} = frac{5}{7}) => x = (frac{5}{7} + frac{2}{5} = frac{25}{35} + frac{14}{35}= frac{39}{35} = 1frac{4}{35})         

c) -x – (frac{2}{3}) = (- frac{6}{7}) => (frac{-2}{3} + frac{6}{7} = x => x = -frac{14}{21} + frac{18}{21} = frac{4}{21})

d) (frac{4}{7} – x = frac{1}{3}) => (frac{4}{7} – frac{1}{3} = x => x = frac{12}{21} – frac{7}{21} = frac{5}{21})

                                                                                       

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Nhân Viên Văn Phòng Và | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply