Bản nhận xét đảng viên dự bị (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Mẫu 11-KNĐ: Bản nhận xét đảng viên dự bị là một trong những mẫu giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ xét Đảng viên.

Mẫu được dùng để nhận xét, đánh giá các ưu, khuyết điểm mà đảng viên đó còn đang mắc phải, cũng như thông tin cá nhân của đảng viên dự bị có mong muốn được xét duyệt vào Đảng chính thức. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu >Bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị. Vậy mời các bạn cùng theo dõi mẫu nhận xét và cách viết trong bài viết dưới đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

BẢN NHẬN XÉT 
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.……………………………………………………………………………

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….……………………………

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí………………………… trở thành đảng viên chính thức.

See also  Hernia Là Gì - Thoát Vị Bẹn | Bostonenglish.edu.vn

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

…….., ngày …… tháng ….. năm….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

 

BẢN NHẬN XÉT
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy.……………………………………………………………………………

Tôi là:………………………………….……, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………………………….……………………………

Ngày …… tháng …… năm………….. được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

See also  " Công Thức Cấu Tạo Là Gì ? Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Hữu Cơ | Bostonenglish.edu.vn

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

…….., ngày …… tháng ….. năm….

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

– Trước tiên bạn phải ghi các tiêu ngữ, tiêu đề cần thiết cho một bản nhận xét.

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt, chi bộ phân công theo dõi và giúp đỡ người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

– Nội dung nhận xét trong mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị: Đây chính là phần tự nhận xét của người Đảng viên dự bị về những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

– Hình thức này giúp cho họ ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply