Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở BT Toán 4 tập 2: Bài 123+124. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 bài 123 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính (theo mẫu)

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: ({3 over 7} times 4 = {{3 times 4} over 7} = {{12} over 7})                                           

a) ({5 over {11}} times 7)             b) ({{21} over 5} times 1)              c) ({5 over 6} times 0)

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: (3 times {5 over 8} = {{3 times 5} over 8} = {{15} over 8})

a) (4 times {5 over {11}})              b) (1 times {{51} over 4})             c) (0 times {{12} over 5})

3. Tính rồi so sánh kết quả của ({1 over 5} times 3) và ({1 over 5} + {1 over 5} + {1 over 5})

({1 over 5} times 3 = ….)                     ({1 over 5} + {1 over 5} + {1 over 5} = ….)

Vậy ({1 over 5} times 3….{1 over 5} + {1 over 5} + {1 over 5})

4. Tính (theo mẫu):

Mẫu: ({5 over 7} times {9 over 5} = {{5 times 9} over {7 times 5}} = {9 over 7})

See also  Foolproof Là Gì - Foolproof Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

a) ({3 over 8} times {8 over 7})                   b) ({{13} over 7} times {7 over {13}})

5.Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh ({3 over 8}) m

1.

a) ({5 over {11}} times 7 = {{5 times 7} over {11}} = {{35} over {11}})

b) ({{21} over 5} times 1 = {{21 times 1} over 5} = {{21} over 5}) 

c) ({5 over 6} times 0 = {{5 times 0} over 6} = 0)

Quảng cáo

2. 

a) (4 times {5 over {11}} = {{4 times 5} over {11}} = {{20} over {11}})

b) (1 times {{51} over 4} = {{1 times 51} over 4} = {{51} over 4})

c) (0 times {{12} over 5} = {{0 times 12} over 5} = 0)

3. 

({1 over 5} times 3 = {{1 times 3} over 5} = {3 over 5},,;,,{1 over 5} + {1 over 5} + {1 over 5} = {{1 + 1 + 1} over 5} = {3 over 5})

Vậy ({1 over 5} times 3 = {1 over 5} + {1 over 5} + {1 over 5})

4. 

Mẫu: ({5 over 7} times {9 over 5} = {{5 times 9} over {7 times 5}} = {9 over 7})

a) ({3 over 8} times {8 over 7} = {{3 times 8} over {8 times 7}} = {3 over 7})       

b) ({{13} over 7} times {7 over {13}} = {{13 times 7} over {7 times 13}} = 1)

5. Tóm tắt

Bài giải

Chu vi hình vuông là: ({3 over 8} times 4 = {3 over 2},,left( m right))

Diện tích hình vuông là: ({3 over 8} times {3 over 8} = {9 over {64}},,left( {{m^2}} right))

See also  Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz | Bostonenglish.edu.vn

Đáp số: ({3 over 2}m;{9 over {64}}{m^2})

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply