Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 38. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Khoanh vào số lớn nhất

1. >; <. =

54,8 ….  54,79                                         40,8     …   39,99

7,61 ….  7,62                                           64,700 ….   64,7

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694               5,946                 5,96                 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56  theo thứ tự từ bé đến lớn

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x     <   9,62                                 x = …………………

b) 25,04   >   25,74                               x = ………………….

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8  < x < 1,5

   x = ………………..

b) 53,99  < x < 54, 01

  x = …………………..

Đáp án

1. >; <. =

Quảng cáo

54,8  >  54,79                                      40,8   >   39,99

7,61   <   7,62                                      64,700  =   64,7

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694              5,946                5,96                 5,964

See also  Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Garen Mạnh Nhất, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Garen Tốc Chiến Mới Nhất | Bostonenglish.edu.vn

Khoanh tròn vào số: 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56   theo thứ tự từ bé đến lớn

83,56   <   83,62    <    83,65    <   84,18       < 84,26

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x     <   9,62                                 x =  0 hoặc x = 1

b) 25,04   >   25,74                               x = 8 hoặc x = 9

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8  < x < 1,5

   x = 1

b) 53,99  < x < 54, 01

  x = 54

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply