Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 38. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Khoanh vào số lớn nhất

1. >; <. =

54,8 ….  54,79                                         40,8     …   39,99

7,61 ….  7,62                                           64,700 ….   64,7

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694               5,946                 5,96                 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56  theo thứ tự từ bé đến lớn

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x     <   9,62                                 x = …………………

b) 25,04   >   25,74                               x = ………………….

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8  < x < 1,5

   x = ………………..

b) 53,99  < x < 54, 01

  x = …………………..

Đáp án

1. >; <. =

Quảng cáo

54,8  >  54,79                                      40,8   >   39,99

7,61   <   7,62                                      64,700  =   64,7

2. Khoanh vào số lớn nhất

5,694              5,946                5,96                 5,964

See also  Dd Là Gì - Về Từ Viết Tắt | Bostonenglish.edu.vn

Khoanh tròn vào số: 5,964

3. Viết các số: 83,62;  84,26 ; 84,18;   83,56   theo thứ tự từ bé đến lớn

83,56   <   83,62    <    83,65    <   84,18       < 84,26

4. Tìm chữ số x, biết:

a) 9,6x     <   9,62                                 x =  0 hoặc x = 1

b) 25,04   >   25,74                               x = 8 hoặc x = 9

5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,8  < x < 1,5

   x = 1

b) 53,99  < x < 54, 01

  x = 54

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply