Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 vở bài tập môn Toán 3 tập 1: Tính nhẩm | Bostonenglish.edu.vn

1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Tự kiểm tra

1. Tính nhẩm :

6 ⨯ 4                                                7 ⨯ 3

7 ⨯ 5                                                6 ⨯ 8

6 ⨯ 6                                                7 ⨯ 8

12 : 6                                               63 : 7

42 : 7                                               48 : 6

28 : 7                                               49 : 7

2. Tính :

14 ⨯ 6

30 ⨯ 7

84 : 4

66 : 3

3. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

3m 50cm … 3m 45cm

2m 40cm … 240cm

8m 8cm … 8m 80cm

5m 75cm … 5m 80cm

7m 2cm … 702cm

9m 90cm … 909cm.

4. Chị hái được 14 quả cam, mẹ hái được gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

See also  Bài 65 trang 29 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính chia: | Bostonenglish.edu.vn

5.

a. Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm :

b. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng ({1 over 4}) độ dài đoạn thẳng AB :

1.

6 ⨯ 4 = 24                                    7 ⨯ 3 = 21

Quảng cáo

7 ⨯ 5 = 35                                    6 ⨯ 8 = 48

6 ⨯ 6 = 36                                    7 ⨯ 8 = 56

12 : 6 = 2                                     63 : 7 = 9

42 : 7 = 6                                     48 : 6 = 8

28 : 7 = 4                                     49 : 7 = 7

2.

3.

3m 50cm > 3m 45cm

2m 40cm = 240cm

8m 8cm < 8m 80cm

5m 75cm < 5m 80cm

7m 2cm = 702cm

9m 90cm > 909cm.

4. Tóm tắt

Bài giải

Số quả cam mẹ hái được là :

14 ⨯ 2 = 28 (quả)

Đáp số : 28 quả

5.

a. Dùng thước đo đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b. Đoạn thẳng MN có độ dài là : 12 : 4 = 3 (cm)

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply