Câu 1, 2. 3, 4 trang 14 vở bài tập Toán 4, tập 1: Bài 12. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2. 3, 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 4, tập 1. 2. Nối (theo mẫu):

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

…..Đơn vị

436 500 201

60 300 205

504 002 001

3

4

7

5

6

3

2

5

3

7

6

7

3

5

4

9

2

2. Nối (theo mẫu):

3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số

64 973 213

76 432 900

768 654 193

Giá trị số chữ số 4

4 000 000

Giá trị số chữ số 7

Giá trị số chữ số 9

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

c) 83 260 ; 83 270 ; ………; 83 290 ; ……… ; ………

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

436 500 201

4

3

6

5

Quảng cáo

2

1

60 300 205

6

3

2

5

504 002 001

5

4

2

1

340 756 003

3

4

7

5

6

3

205 037 060

2

5

3

7

6

70 035 492

7

3

5

4

9

2

2. Nối (theo mẫu):

3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số

64 973 213

76 432 900

768 654 193

Gía trị số chữ số 4

4 000 000

400 000

4 000

Gía trị số chữ số 7

70 000

700 000 000

700 000 000

Gía trị số chữ số 9

900 000

900

90

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 000 ; 41 000.

b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; 170 000 ; 170 100 ; 170 200 ; 170 300.

c) 83 260 ; 83 270 ; 83 280 ; 83 290 ; 83 300 ; 83 310 ; 83 320.

See more articles in the category: Wiki
See also  Dea Là Gì - Giới Thiệu Phương Pháp Phân Tích Bao Dữ Liệu (Dea | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply