Câu 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2: Bài 109 Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Bài 109 Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28 bài 109 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

3418 ⨯ 2

2527 ⨯ 3

1419 ⨯ 5

1914 ⨯ 5

2. Có hai bể nước, mỗi bể có 2450l nước. Người ta đã dùng hết 3500l nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể còn bao nhiêu lít nước ?

3. Tìm x :

a. x : 5 = 1308

b. x : 6 = 1507

4. Cho hình A và B, trong đó có một số ô vuông đã tô màu.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình A

– Hình A có … ô vuông đã tô màu.

– Tô thêm … ô vuông để được một hình vuông có 9 ô vuông đã tô màu.

Hình B

– Hình B có … ô vuông đã tô màu.

– Tô thêm … ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu.

1. 

Quảng cáo

2. Tóm tắt

Số lít nước có trong cả hai bể là :

2450 ⨯ 2 = 4900 (lít)

Số lít nước còn lại trong cả hai bể là :

4900 – 3500 = 1400 (lít)

Đáp số : 1400 lít

3.

a. x : 5 = 1308                                 b. x : 6 = 1507

             x = 1308 ⨯ 5                          x       = 1507 ⨯ 6

See also  Kiến Tập Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

             x = 6540                                 x       = 9042

4.

Hình A

– Hình A có 7 ô vuông tô màu.

– Tô thêm 2 ô vuông để được hình có 9 ô vuông.

Hình B

– Hình B có 9 ô vuông đã tô màu.

– Tô thêm 3 ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply