Câu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Bài 127+128. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 49 bài 128 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Viết kết quả vào ô trống:

1. Viết kết quả vào ô trống:

Phân số thứ nhất

 

 ({3 over 7})  ({3 over 5})  ({8 over {15}})  ({1 over 8})  ({1 over 5})

Phân số thứ hai

 

 ({6 over 7})  ({9 over {10}})  ({4 over 5})  ({1 over 6})  ({1 over {10}})

Thương

 

 

 

 

 

Rút gọn

 

 

 

 

 

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu (2,,,,{2 over 3} = {{2 times 5} over 3} = {{10} over 3})

a) (3:{2 over 7})        b) (2:{1 over 3})            c) (4:{9 over 2})        d) (3:{1 over 4})

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng ({1 over 2}) m. Tính chiều dài của hình đó.

4. Cho các phân số ({1 over 2};{1 over 3};{1 over 6};{1 over {18}}). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần ({1 over {18}})?

Mẫu: ({1 over 2}:  {1 over {18}} = {1 over 2} times {{18} over 1} = {{18} over 2} = 9)

Vậy: ({1 over 2}) gấp 9 lần ({1 over {18}})

1. 

Phân số thứ nhất

 

 ({3 over 7})  ({3 over 5})  ({8 over {15}})  ({1 over 8})  ({1 over 5})

Phân số thứ hai

 

 ({6 over 7})  ({9 over {10}})  ({4 over 5})  ({1 over 6})  ({1 over {10}})

Thương

Quảng cáo

 ({{21} over {42}})

 ({{30} over {45}})

 ({{40} over {60}})

({6 over 8}) 

 ({{10} over 5})

Rút gọn

 ({1 over 2})

 ({2 over 3})

 ({2 over 3})

({3 over 4}) 

2. 

a) (3:{2 over 7} = {{3 times 7} over 2} = {{21} over 2})                b) (2:{1 over 3} = {{2 times 3} over 1} = 6)

c) (4:{9 over 2} = {{4 times 2} over 9} = {8 over 9})                 d) (3:{1 over 4} = {{3 times 4} over 1} = 12)

3. Tóm tắt

S = 2 m2

Chiều rộng: ({1 over 2}) m

Chiều dài: ….m?

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(2:{1 over 2} = {{2 times 2} over 1} = 4 (m) )

Đáp số: 4m

4

({1 over 3}:{1 over {18}} = {1 over 3} times {{18} over 1} = {{18} over 3} = 6)

Vậy ({1 over 3}) gấp 6 lần ({1 over {18}})

({1 over 6}:{1 over {18}} = {1 over 6} times {{18} over 1} = {{18} over 6} = 3)

Vậy ({1 over 6}) gấp 6 lần ({1 over {18}})

({1 over {18}}:{1 over {18}} = {1 over {18}} times {{18} over 1} = 1)

Vậy ({1 over {18}}) gấp 1 lần ({1 over {18}})

See more articles in the category: Wiki
See also  Sale Support Là Gì - Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Của Bạn Về Sale Support | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply