Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 vở bài tập Toán 3 tập 1: Số ? | Bostonenglish.edu.vn

1. Số ?. Câu 1, 2, 3, 4 trang 52 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài

1. Số ?

1km = …….. m                                  1m = …….. mm

1hm = ……. m                                   1m = ……….. cm

1dam = …… m                                   1m = ……. dm

1km = ….. hm                                   1dm = ……. mm

1hm = …… dam                                 1cm = …….. mm

2. Số ?

5dam = ….. m

7hm = ………. m

3hm = ………… m

6dam = ……. m

2m = …… dm

4m = ……….. cm

6cm = ……. mm

8dm = ……… cm

3. Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 26m ⨯ 2 = 52m                             69cm : 3 = 23cm

25dam ⨯ 2                                              48m : 4

18hm ⨯ 4                                                84dm : 2

See also  Các trường Đại học, Cao đẳng công lập và dân lập tại Đà Nẵng | Bostonenglish.edu.vn

82km ⨯ 5                                                66mm : 6

4. Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng-ti-mét ?

1.

1km = 1000m                                          1m = 1000mm

1hm = 100m                                            1m = 100cm

Quảng cáo

1dam = 10m                                             1m = 10dm

1km = 10hm                                             1dm = 100mm

1hm = 10dam                                           1cm = 10mm

2.

5dam = 50m

7hm = 700m

3hm = 300m

6dam = 60m

2m = 20dm

4m = 400cm

6cm = 60mm

8dm = 80cm

3.

Mẫu : 26m ⨯ 2 = 52m                             69cm : 3 = 23cm

25dam ⨯ 2 = 50dam                                48m : 4 = 12m

18hm ⨯ 4 = 72hm                                   84dm : 2 = 42dm

82km ⨯ 5 = 410km                                 66mm : 6 = 11mm

See also  Tìm hiểu về những quy định xử phạt trong nghị định 139/2017/NĐ-CP

4.

Tóm tắt

Hùng cao hơn Tuấn là :

142 – 136 = 6 (cm)

Đáp số : 6cm

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply