Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT Toán 5 tập 2: Bài 150. Phép cộng | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 bài 150 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính

1. Tính :

a. 

b.  

({4 over {11}} + {5 over {11}})

({5 over 7} + {9 over {14}})

({2 over 3} + {4 over 5})

(2 + {5 over 8})

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. (976 + 865) + 135 =

    891 + (799 + 109) = 

b.  (left( {{2 over 5} + {7 over 9}} right) + {3 over 5} =)

      ({{19} over {11}} + left( {{8 over {13}} + {3 over {11}}} right)=)

c. 16,88 + 9,76 + 3,12 = 

    72,84 + 17,16 + 82,84 =

3. Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a.  (x + 8,75 = 8,75)

b. ({3 over 4} + x = {{12} over {16}}) 

4. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được ({1 over 4}) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được ({1 over 5}) thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

1. a.

b.

({4 over {11}} + {5 over {11}} = {9 over {11}})

({2 over 3} + {4 over 5} = {{2 times 5 + 4 times 3} over {3 times 5}} = {{10 + 12} over {15}} = {{22} over {15}})

({5 over 7} + {9 over {14}} = {{5 times 2 + 9} over {14}} = {{19} over {14}})

See also  Lãnh Sự Quán Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt Đại Sứ Quán Và Lãnh Sự Quán | Bostonenglish.edu.vn

(2 + {5 over 8} = {{2 times 8 + 5} over 8} = {{21} over 8})

2.

Quảng cáo

a.(left( {976 + 865} right) + 135 = 976 + left( {865 + 135} right))

                                    (= 976 + 1000 = 1976)

(891 + left( {799 + 109} right) = left( {891 + 109} right) + 799 )

                                  (= 1000 + 799 = 1799)

b. (left( {{2 over 5} + {7 over 9}} right) + {3 over 5} = left( {{2 over 5} + {3 over 5}} right) + {7 over 9} = 1 + {7 over 9} = 1{7 over 9})

({{19} over {11}} + left( {{8 over {13}} + {3 over {11}}} right) = left( {{{19} over {11}} + {3 over {11}}} right) + {8 over {13}})

                               (= 2 + {8 over {13}} = 2{8 over {13}})

c. 16,88 + 9,76 + 3,12

= (16,88 + 3,12) + 9,76

= 20 + 9,76

= 29,76

72,84 + 17,16 + 82,84

= 72,84 + (17,16 + 82,84)

= 72,84 + 100

= 172,84

3.

a.  (x + 8,75 = 8,75;,x = 0,vì,0 + 8,75 = 8,75)

b. ({3 over 4} + x = {{12} over {16}};x = 0,vì,{{12} over {16}} = {3 over 4})

4.

Tóm tắt

Vòi I chảy : ({1 over 4}) bể

Vòi II chảy : ({1 over 5}) bể

Sau 1 giờ cả hai vòi chảy : … ? % bể

Một giờ cả hai vòi cùng chảy được :

({1 over 4} + {1 over 5} = {9 over {20}} = {{45} over {100}} = 45% ) (thể tích bể)

Đáp số : 45% thể tích bể 

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply