Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 vở bài tập Toán 3 tập 1: Bài 80. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

1. Tính giá trị của biểu thức . Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 80. Luyện tập

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. 417 – (37 – 20)

b. 826 – (70 + 30)

c. 148 : (4 : 2)

d. (30 + 20) ⨯ 5

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. 450 – (25 – 10)                      b. 180 : 6 : 2

   450 – 25 – 10                             180 : (6 : 2)

c. 410 – (50 + 30)                      d. 16 ⨯ 6 : 3

    410 – 50 + 30                            16 ⨯ (6 : 3)

3. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

(87 + 3) : 3 … 30                                                              100 … 888 : (4 + 4)

25 + (42 – 11) … 55                                                         50 … (50 + 50) : 5

4. Số ?

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

 Bài giải

1.

a. 417 – (37 – 20) = 417 – 17

                                 = 400

b. 826 – (70 + 30) = 826 – 100

                              = 726

c. 148 : (4 : 2) = 148 : 2

                        = 74

Quảng cáo

d. (30 + 20) ⨯ 5 = 50 ⨯ 5

                           = 250

2.

a. 450 – (25 – 10) = 450 – 15        b. 180 : 6 : 2 = 30 : 2

                             = 435                                     = 15

450 – 25 – 10 = 425 – 10                   180 : (6 : 2) = 180 : 3

                       = 415                                               = 60

c. 410 – (50 + 30) = 410 – 80         d. 16 ⨯ 6 : 3 = 96 : 3

                             = 330                                     = 32

410 – 50 + 30 = 360 + 30                   16 ⨯ (6 : 3) = 16 ⨯ 2

                       = 390                                               = 32

3.

(87 + 3) : 3 = 30

25 + (42 – 11) > 55

100 < 888 : (4 + 4)

50 > (50 + 50) : 5

4.

Biểu thức

50 + (50 – 40)

(65 + 5) : 2

96 + 50 ⨯ 2

62 ⨯ (8 : 4)

Giá trị của biểu thức

60

35

196

124

See more articles in the category: Wiki
See also  Xây dựng công thức tính báo cáo chi phí tiền lương theo bộ phận

Leave a Reply