Câu 1, 2, 3 trang 24 VBT Toán 4 tập 2: Bài 105. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 24 bài 105 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Quy đồng mẫu số hai phân số:

1. Quy đồng mẫu số hai phân số:

a) ({5 over 8}) và ({8 over 5})

b) ({7 over 9}) và ({{19} over {45}})

c) ({8 over {11}}) và ({3 over 4})

d) ({{17} over {72}}) và ({5 over {12}})

2. Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân số ({2 over 3};{1 over 4}) và ({3 over 5})

({2 over 3} = {{2 times 4 times 5} over {3 times 4 times 5}} = {{40} over {60}};{1 over 4} = {{1 times 3 times 5} over {4 times 3 times 5}} = {{15} over {60}};{3 over 5} = {{3 times 3 times 3} over {5 times 3 times 4}} = {{36} over {40}})

Vậy : Quy đồng mẫu số của ({2 over 3};{1 over 4}) và ({3 over 5}) được ({{40} over {60}};{{15} over {60}};{{36} over {60}})

a) ({1 over 2};{2 over 5}) và ({4 over 7})

b) ({3 over 2};{2 over 3}) và ({5 over 7})

3. Tính theo mẫu:

Mẫu: 

a) ({{3 times 4 times 7} over {12 times 8 times 9}})

b) ({{4 times 5 times 6} over {12 times 10 times 8}})

c) ({{5 times 6 times 7} over {12 times 14 times 15}})

1.

a) Ta có: ({5 over 8} = {{5 times 5} over {8 times 5}} = {{25} over {40}};{8 over 5} = {{8 times 8} over {5 times 8}} = {{64} over {40}})

See also  Bài 46 trang 31 sgk Toán 8 tập 2, Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận... | Bostonenglish.edu.vn

Quảng cáo

Vậy quy đồng mẫu số của ({5 over 8}) và ({8 over 5}) được ({{25} over {40}}) và ({{64} over {40}}.)

b) Ta có: ({7 over 9} = {{7 times 5} over {9 times 5}} = {{35} over {45}})

Vậy quy đồng mẫu số của được ({{35} over {45}}) và ({{19} over {45}})

c)  Ta có: 

(eqalign{
& {8 over {11}} = {{8 times 4} over {11 times 4}} = {{32} over {44}};{3 over 4} = {{3 times 11} over {4 times 11}} = {{33} over {44}} cr
& cr} )

Vậy quy đồng mẫu số của ({8 over {11}}) và ({3 over 4}) được ({{32} over {44}}) và ({{33} over {44}})

d)  Ta có ({5 over {12}} = {{5 times 6} over {12 times 6}} = {{30} over {72}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({{17} over {72}}) và ({5 over {12}}) được ({{17} over {72}}) và ({{30} over {72}})

2. 

a) Ta có: ({1 over 2} = {{1 times 5 times 7} over {2 times 5 times 7}} = {{35} over {70}};{4 over 7} = {{4 times 2 times 5} over {7 times 2 times 5}} = {{40} over {70}})

 ({2 over 5} = {{2 times 2 times 7} over {5 times 2 times 7}} = {{28} over {70}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({1 over 2};{2 over 5}) và ({4 over 7}) được ({{35} over {70}};{{28} over {70}};{{40} over {70}})

b) Ta có: 

(eqalign{
& {3 over 2} = {{3 times 3 times 7} over {2 times 3 times 7}} = {{63} over {42}}; cr
& {5 over 7} = {{5 times 2 times 3} over {7 times 2 times 3}} = {{30} over {42}}; cr
& {2 over 3} = {{2 times 2 times 7} over {3 times 2 times 7}} = {{28} over {42}} cr} )

See also  System Protection Là Gì - Cách Sử Dụng Như Thế Nào | Bostonenglish.edu.vn

Vậy quy đồng mẫu của ({3 over 2};{2 over 3}) và ({5 over 7}) được ({{63} over {42}};{{28} over {42}}) và ({{30} over {42}})

3.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply