Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: Bài 47. Luyện tập | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 55, 56 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1.

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

Có góc nhọn là

Có góc tù là

Có góc bẹt là

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

           AH
           AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

– Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

– Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

– Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

– Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

Quảng cáo

Có góc nhọn là

– Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

– Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

– Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

– Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

– Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB và cạnh là DA, DB

– Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

Có góc tù là

Góc tù đỉnh là O , cạnh là ON, OP

Góc tù đỉnh là B; cạnh là BA

Có góc bẹt là

Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

     S            AH
     Đ            AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

– Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

See more articles in the category: Wiki
See also  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply