Câu 6 trang 196 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. | Bostonenglish.edu.vn

Bài 47: Stiren và Naphtalen – Câu 6 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng cới benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng.

a) Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

b) Hãy tính xem từ 1,0 tấn benzen cần tối thiểu bao nhiêu  (đktc) etilen và tạo thành bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%.

Giải

a)

b) Từ (1) ta có ({n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{{C_6}{H_6}}} = {{{{10}^6}} over {78}} = 12820,51) mol

Quảng cáo

Sơ đồ hợp thức:      ({C_6}{H_6} to {C_2}{H_4} to {C_8}{H_8})

                                (78g to 22,4l to 104g)

                                 

Thể tích ({C_2}{H_4}) cần dùng ở đktc: (x = frac{{{{10}^6}.22,4}}{{78}} = 287,18{m^3})

Khối lượng ({C_8}{H_8}) thực tế thu được: (y = frac{{{{10}^6}.104}}{{78}}.frac{{80}}{{100}}.frac{{80}}{{100}} = 853,33kg)

See more articles in the category: Wiki
See also  Những câu nói lái, nói ngược bá đạo, hài hước | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply