Câu C1 trang 233 Lý lớp 12 Nâng cao, Nêu đặc điểm giống nhau | Bostonenglish.edu.vn

Bài 46. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện – Câu C1 trang 233 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Nêu đặc điểm giống nhau

C1. Nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang  điện ngoài đã xét ở bài 43.

Giải

Hiện tượng quang điện trong và hiện tượng quang điện ngoài có những điểm giống và khác nhau sau đây :

a) Giống nhau :

* Xảy ra dưới tác dụng của phôtôn của bức xạ kích thích

Quảng cáo

* Bước sóng của bức xạ kích thích (lambda le {lambda _0}).

b) Khác nhau

* Giới hạn quang dẫn lớn hơn nhiều so với giới hạn quang điện.

* Trong hiện tượng quang điện ngoài thì electron bật ra khỏi mạng tinh thể kim loại, trong khi đó hiện tượng quang điện trong thì electron liên kết được giải phóng và lỗ trống chuyển động trong mạng tinh thể của bán dẫn.

See more articles in the category: Wiki
See also  Asterixis Là Gì - Hội Chứng Não | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply