Cho bảng số liệu sau: | Bostonenglish.edu.vn

Cho bảng số liệu sau:
. Câu 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 – BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH

Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu

Cán cân xuất, nhập khẩu

Giá trị xuất khẩu

Giá trị nhập khẩu

1995

13604.3

-2706.5

2000

30119.2

-1153.8

2005

69208.2

-4314.0

2010

157075.3

-12609.9

a) Tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, điền vào bảng số liệu trên

b) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010.

c) Từ các bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét và giải thích

d) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu so với nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010. Cho nhận xét

a) 

(Đơn vị: triệu USD)

Năm

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu

Cán cân xuất, nhập khẩu

Quảng cáo

Giá trị xuất khẩu

Giá trị nhập khẩu

1995

13604.3

-2706.5

5448.9

32513.9

2000

30119.2

-1153.8

14482.7

15636.5

2005

69208.2

-4314.0

64894.2

69208.2

2010

157075.3

-12609.9

72232.7

84842.6

b) Biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010

c) Nhận xét:

– Giá trị xuất nhập khẩu liên tục tăng

– Giá trị xuất khẩu luôn thaaos hơn giá trị nhập khẩu, vì vậy cán cân xuất, nhập khẩu luôn luôn âm

d, Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu so với nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1995-2010

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply