Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng’đư dung dịch CuSO4. Sau | Bostonenglish.edu.vn

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng’đư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp.. Bài 7.105 trang 89 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 36. SƠ LƯỢC VỀ NIKEN KẼM CHÌ. THIẾC

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng’đư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp.

Vì CuSO4 dư nên Zn và Fe phản ứng hết. Gọi x, y là số mol Fe và Zn

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

x          →                       x (mol)

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

Quảng cáo

y →                             y (mol)

Vì khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau

⟹ 56x + 65y = 64x + 64y  => y = 8x

⟹ (% {m_{Zn}} = {{65y} over {56x + 65y}}{rm{.100 = }}{{65.8x} over {56x + 65.8x}}{rm{.100 =  }}90,72% )

See more articles in the category: Wiki
See also  BÀI TẬP 4. Hãy so sánh hai vương triều Hồi giáo Đêli và Hồi giáo | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply