Chuyển hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn | Bostonenglish.edu.vn

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản có đáp án

Một trong những dạng cấu trúc Viết lại câu trong bài tập ngữ pháp Tiếng Anh là chuyển đổi giữa Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành. VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc lý thuyết và bài tập về Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại. Mời bạn tham khảo.

Xem thêm: Bài tập về thi hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tiếng Anh THCS cùng VnDoc.com tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập cuối kì các lớp 6 – 9, luyện thi HSG, thi vào lớp 10 môn tiếng Anh hiệu quả.

Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

A. Lý thuyết cách chuyển từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

Dạng này có các mẫu sau đây:

Dạng 1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta)

=> I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này có dạng:

Đây là lần đầu tiên … làm chuyện đó

=> …chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.

The first time: lần đầu tiên

Never …before : chưa bao giờ trước đây

Dạng 2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học Tiếng Anh cách đây 3 năm)

=> I have studied English for 3 years. ( tôi học Tiếng Anh được 3 năm )

Mẫu này có dạng:

…bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian

=> .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

Dạng 3. I last saw him when I was a student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là sinh viên)

=> I haven’t seen him since I was a student. (tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là sinh viên)

Mẫu này có dạng:

Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ….

=> ..không làm chuyện đó từ khi ….

Last : lần cuối

Since : từ khi

Dạng 4. The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm)

=> She hasn’t gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )

Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi

Dạng 5. It’s ten years since I last met him. (đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối)

=> I haven’t met him for ten years. (tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi)

Mẫu này có dạng:

Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối

=> ..không làm việc đó được + khoảng thời gian

Dạng 6. When did you buy it ? ( bạn đã mua nó khi nào ?

=> How long have you bought ? ( bạn đã mua nó được bao lâu ? )

Mẫu này có dạng:

when: thì dùng quá khứ đơn

How long: thì dùng hiện tại hoàn thành

B. Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn có đáp án

I. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn’t…………………………………………………………………………………….

2) She started driving 1 month ago.

=> She has……………………………………………………………………………………….

3) We began eating when it started to rain.

=> We have………………………………………………………………………………………

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven’t……………………………………………………………………………………….

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

See also  Bộ Nội vụ yêu cầu công, viên chức không mặc quần bò đi làm - Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ | Bostonenglish.edu.vn

=> She hasn’t…………………………………………………………..
………………………..

6) It is a long time since we last met.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………

7) When did you have it ?

=> How long …………………………………………………………………………………….?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven’t……………………………………………………………………………………..

9) I haven’t seen him for 8 days.

=> The last ……………………………………………………………………………………..

10) I haven’t taken a bath since Monday.

=> It is ……………………………………………………………………………………………

11) Samuel started keeping a diary in 1997

Samuel has ___________________________________

12)We started learning English fìve years ago.

We have ___________________________________

13) I began living in Ho Chi Minh City when I was 8.

I have ___________________________________

14) She has taught the children in this remote village for five months

She started ___________________________________

15) He has not written to me since April.

The last time __________________________________

16) She hasn’t had a swim for five years

She last __________________________________

17) They last talked to each other two months ago

They haven’t __________________________________

18) The last time she saw her elder sister was in 1999

She hasn’t __________________________________

19) She hasn’t written to me for years

It’s years __________________________________

20) Robert and Catherine have been married for ten years.

It’s ten years __________________________________

Đáp án

1. He hasn’t never gone abroad before.

2. She has driven for 1 month.

3. We have eaten since it started raining.

4. I haven’t cut my hair since I left her.

5. She has kissed me for 5 months.

6. We haven’t met (each other) for a long time.

7. How long have you had it?

8. I haven’t never eaten such a delicious meal before.

9. The last time I saw him was 8 days.

10. It is …. days since I last took a bath.

11. Samuel has kept a diary since 1997.

12. We have learned English for five years

13. I have lived in Ho Chi Minh City since I was 8.

14. She started to teach the children in this remote village five months ago.

15. The last time he wrote to me was in April.

16. She last had a swim was five years ago

17. They haven’t talked to each other for two months.

18. She hasn’t seen her elder sister since 1999

19. It’s years since she wrote to me.

20. It’s ten years since Robert and Catherine were married.

II. Chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

1) The police………two people early this morning. (to arrest)

2) She………to Japan but now she………back. (to go – to come)

3) Dan………two tablets this year. (already/to buy)

4) How many games………so far this season? (your team/to win)

5)………the CN Tower when you………in Toronto? (you/to visit – to stay)

6)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to do – to finish)

7) There………an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school. (to be)

8) I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to arrive)

9) Frank………his bike last May. So he………it for 4 months. (to get – to have)

10) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to work)

Đáp án

1 – arrested 2 – went – has come 3 – has already bought 4 – has your team won 5 – Did – visit
6 – have you done – finished 7 – has been 8 – haven’t … met – arrived 9 – got – has had 10 – haven’t written – have worked

III. Circle the mistake and then correct it

1. Frank has done(A) his homework and then listened(B) to music.

2. The children have put(A) away their toys but they didn’t make(B) their beds yet.

3. Jim learned(A) a lot since he started(B) the language course.

4. Helen has finished(A) her lunch and she went(B) out to play.

5. They haven’t seen(A) each other since September when they have met(B) at Mary’s party.

6. Peter has
bought
(A) a new MP3 player yesterday but I haven’t seen(B) it yet.

7. The hockey player hit(A) his head on Friday and he was(B) in hospital since then.

See also  Phương trình điện li Pb(OH)2 - Pb(OH)2 điện li | Bostonenglish.edu.vn

Đáp án

1. A (did)

2. B (haven’t made)

3. A (has learned)

4. A (finished)

5. B (met)

6. A (bought)

7. B (has been)

IV. Rewrite the sentences using the words given

1. Dorothy has just watered the flowers. (two minutes ago)

_______________________________________________

2. We didn’t get ready for the party. (yet)

_______________________________________________

3. She has already done the washing up. (an hour ago)

_______________________________________________

4. Have you ever visited an orphanage? (last year)

_______________________________________________

5. Uncle Tom took me to the school today. (already)

_______________________________________________

6. Haven’t you put on your jacket yet? (in the morning)

_______________________________________________

7. Susan didn’t spend her summer in Italy last year. (never)​

_______________________________________________

8. The children didn’t return back from the school. (yet)

_______________________________________________

Đáp án

1. Dorothy watered the flowers two minutes ago

2. We haven’t get ready for the party yet

3. She finished washing up an hour ago

4. Did you visit an orphanage last year?

5. Uncle Tom has already take me to the school

6. Didn’t you put your jacket in the morning?

7. Susan has never spent her summer in Italy

8. The children haven’t return from the school yet.

V/ Put in the present perfect or past simple of the verbs in brackets.

1. Martin (be) ________ to Greek five times. He loves the place.

2. I (work) ________ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ________here in 1993. We (be) ________ here a long time now.

4. It isn’t a very good party. Most people (already/ go) ________ home.

5. It was so hot today that I (wear) ________ shorts and a T-shirt at work.

6. My wife and I (move) ________ three times since we (get) married.

7. So far this week there (be) ________ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ________ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ________ more and more difficult to get into university.

10. I (enjoy) ________ skiing ever since I (live) ________ in Switzerland.

11. I (not see) ________ Rachel for ages. She (not visit) ________ us since July.

Đáp án

1. Martin (be) ____has been____ to Greek five times. He loves the place.

2. I (work) ___worked_____ for a computer company for a year. That was after college.

3. We (move) ___moved_____here in 1993. We (be) ___have been_____ here a long time now.

4. It isn’t a very good party. Most people (already/ go) ___have already gone_____ home.

5. It was so hot today that I (wear) ___wore_____ shorts and a T-shirt at work.

6. My wife and I (move) ____have moved____ three times since we (get) __got___married.

7. So far this week there (be) ____have been____ three burglaries in our street.

8. When I was younger I (play) ___played_____ badminton for my local team.

9. In the past few years, it (become) ___has become_____ more and more difficult to get into university.

10. I (enjoy) ___have enjoyed_____ skiing ever since I (live) ____lived____ in Switzerland.

11. I (not see) ___haven’t seen_____ Rachel for ages. She (not visit) ____hasn’t visited____ us since July.

VI/ Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> _________________________________

2/ When did you bought that bag?

-> _________________________________

3/ I last saw him 2 days ago.

-> _________________________________

4/ I started writing blog 2 months ago

-> _________________________________

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> _________________________________

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

-> _________________________________

7/ When did you start loving him?

-> _________________________________

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> _________________________________

9/ It’s years since she wrote to me.

-> _________________________________

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> _________________________________

Đáp án

1 – I haven’t cooked for 3 years

2 – How long have you bought that bag?

3 – I haven’t seen him for 2 days.

4 – I have written blog for 2 months.

5 – She has lived in Danang since she was a child.

6 – I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7 – How long have you loved him?

8 – I haven’t gone to bar for 6 years.

9 – She hasn’t written to me for years.

10 – I haven’t taken a bath for 2 days.

VII/ Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> ____________________________

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> _____________________________________

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> ___________________________________

-> _________________________________

-> _____________________________________

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> __________________________________

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> _______________________________________

-> _______________________________________

-> ________________________________________

6/ I have married for 10 years.

-> _________________________________________

7/ H
ow long have she lived in Danang?

-> ________________________________________

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> __________________________________________

-> ______________________________________

-> ______________________________________

9/ I have learnt French for 3 years.

-> ____________________________________

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> __________________________________

-> __________________________________

-> ___________________________________

Đáp án

1 -> When did you go here?

2 -> I have never seen such a beautiful girl before.

3 -> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went to school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4 -> This is the first time I have visited Halong Bay.

5 -> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6 -> I started marrying 10 years ago.

7 -> When did she start living in Danang?

8 -> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9-> I began learning French 3 years ago.

10 -> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

VIII. Fill in the present perfect simple or the past simple.

1. I _______ a great film yesterday. (see)

2.  _______ a cheap laptop? (you ever buy)

3. Sue  _______ the flu last winter. (have)

4. A few days ago, we  _______ to his uncle. (drive)

5. They  _______ bingo on Wednesday afternoon. (play)

6. He  _______ the bus to get there. (already take)

7. Last week my rabbit _______  away. (run)

8. We  _______ a lot last Sunday. (do)

9.  _______ in India? (she ever be)

10. I  _______ him last Monday. (meet)

11. She  _______ yet. (not wake up)

12. I  _______ her since last Thursday. (not meet)

13. Bob  _______ well last night. (sleep)

14. I  _______ a letter from her two days ago. (get)

15. They  _______ in Germany. (already arrive)

Đáp án

1 – saw; 2 – Have you ever bought; 3 – had; 4 – drove; 5 – played;

6 – has already taken; 7 – ran; 8 – did; 9 – Has she ever been; 10 – met;

11 – hasn’t woken up; 12 – haven’t met; 13 – slept; 14 – got; 15 – have already arrived;

IX. Choose the past simple or the present perfect tense:

1) I  _______ (never/go) to Vienna.

2) My great great grandfather (have) _______  five sisters.

3) He (live) _______  in Manila for a year when he was a student.

4) Oh no! I (lose)  _______ my wallet!

5) (you/see) _______  Julie today?

6) At the weekend, they (play) _______  football, then they (go) _______  to a restaurant.

7) I (read) _______  six books this week.

8) Amy (live) _______  in Portugal when she was young.

9) She (visit) _______  her grandmother last month.

10) The Vandals (invade)  _______ Rome in the year 455.

Đáp án

1 – have never been; 2 – had; 3 – lived; 4 – have lost; 5 – Have you seen;

6 – played – went; 7 – have read; 8 – lived; 9 – visited ; 10 – invaded

Trên đây là Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

See more articles in the category: Wiki
See also  Hàm RAND, hướng dẫn sử dụng hàm RAND trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply