danh từ, Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây,Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ | Bostonenglish.edu.vn

Những hạt thóc giống – Luyện tập: danh từ. Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây ,Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây .
Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.
Theo TRƯỜNG CHINH
Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được.

Câu 1. Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.
Câu 2. Đặt câu với mỗi danh từ trên:
– Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.
– Mỗi học sinh cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.
– Thầy giáo chủ nhiệm lớp em có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ.
– Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

See also  Lịch sử 6 bài 4 Nguồn gốc loài người Kết nối tri thức - Giải bài tập Lịch sử 6 Kết nối tri thức | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply