Đặt tính rồi tính (theo mẫu) | Bostonenglish.edu.vn

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 34 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

69 : 3

86 : 2

24 : 2

2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : ({1 over 3}) của 96m là : 96 : 3 = 32 (m)

a. ({1 over 4}) của 84kg là : ……………………………….

b. ({1 over 6}) của 66l là : ………………………………..

c. ({1 over 2}) của 68 phút là : ……………………………….

  d. ({1 over 3}) của 60 phút là : ………………………………..

3. Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một nửa ngày có bao nhiêu giờ ?

4. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

({1 over 2}) giờ … 30 phút

({1 over 3}) giờ … 40 phút

({1 over 6}) giờ …  giờ

({1 over 2}) giờ …  giờ

1.

Quảng cáo

2.

a. ({1 over 4}) của 84kg là : 84 : 4 = 21 (kg)

b. ({1 over 6}) của 66l là : 66 : 6 = 11 (l)

c. ({1 over 2}) của 68 phút là : 68 : 2 = 34 (phút)

d. ({1 over 3}) của 60 phút là : 60 : 3 = 20 (phút)

3.

Tóm tắt

Một nửa ngày có số giờ là :

24 : 2 = 12 (giờ)

Đáp số : 12 giờ

4. 

({1 over 2}) giờ = 30 phút

({1 over 3}) giờ < 40 phút

({1 over 6}) giờ < ({1 over 5}) giờ

({1 over 2}) giờ > ({1 over 3}) giờ 

See more articles in the category: Wiki
See also  Tính chất hóa học của Clo (Cl), bài tập về Clo | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply