Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Hóa học trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội năm học 2019-2020 – Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Hóa học | Bostonenglish.edu.vn

b. NH

4

Cl

NH

3

N

2

NO

NO

2

HNO

3

NaNO

3

NaNO

2

c. NO

2

HNO

3

Cu(NO

3

)

2

Cu(OH)

2

Cu(NO

3

)

2

CuO

Cu

CuCl

2

Fe(OH)

3

Fe(NO

3

)

3

Fe

2

O

3

Fe(NO

3

)

3

(NH

4

)

2

CO

3

NO

NO

2

HNO

3

Al(NO

3

)

3

Al

2

O

3

HCl

NH

4

Cl

NH

3

NH

4

HSO

4

Bài 15: 

a. NaNO

3

; HCl; H

2

SO

4

; NaOH b. KNO

3

; Na

2

SO

4

; H

2

SO

4

; NaOH

c. NaNO

3

; KCl; H

2

SO

4

; NaOH e. Ba(OH)

2

; NaCl; H

2

SO

4

; NaOH

Bài 16: 

3





2



3





2



Bài 17: 



Bài 18: 

3

0,1M thì





Bài 19: 



3





See also  Đề thi học kì 2 Toán 7 trường THCS Nghiêm Xuyên, Hà Nội năm 2019 - 2020 - Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 | Bostonenglish.edu.vn



2

SO

4











Bài 20: 



3



2





2

ktc).



Bài 21: Hòa tan 30 

3





a. 

b. 



Bài 22: 

3



khí NO

2

 

Bài 23: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al  dung dch HNO

3

loãng  thu c dung dch X

1,344 lít (   h khí Y gm hai khí N

2

O N

2

.      khí Y so v

k H

2

là 18. Cô cn dung dch X, thu c m gam rr 

Bài
24: Nung 6,58 gam Cu(NO

3

)

2

 , s 

See also  Nhân Vô Thập Toàn Nghĩa Là Gì, Nhân Vô Thập Toàn | Bostonenglish.edu.vn

 300 ml dung



Bài 25: 

3

0,16M và HCl 0,8M 



A/ H2

= 15 





2+



Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Leave a Reply