Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 – Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Hóa học | Bostonenglish.edu.vn

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH

Đề cương học kỳ I Năm học 2019-2020 Trang 2

Câu 12: Hn hp X gồm 2 este đơn chức A B hơn kém nhau mt nhóm CH

2

– Cho 6,6g hn hp X tác dng

vừa đủ vi 100ml dung dịch NaOH 1M thu đưc 7,4g hn hp 2 mui. Công thc cu to chính xác ca A B

A. CH

3

-COOC

2

H

5

và H-COOC

2

H

5

B. CH

3

-COO-CH=CH

2

và H-COO-CH=CH

2

C. CH

3

-COOC

2

H

5

và CH

3

-COOCH

3

D. H-COOCH

3

và CH

3

-COOCH

3

CHƯƠNG II. CACBOHIĐRAT

A- Lý thuyết

1. Trình bày khái niệm , phân loại và cấu trúc phân tử của các cacbohiđrat?

2. Nêu tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của các cacbohiđrat?

3. So sánh tính chất hoá học của các cacbohidrat?

B- Bài tập

Tự luận

1. Viết phương trình hoá học của glucozơ, saccarozơ và xenlulozơ với lần lượt các chất sau (nếu có):

a. H

2

O/ môi trường axit

b. Dung dịch Cu(OH)

2

ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao?

c. Dung dịch AgNO

3

/ NH

3

?

2. Chỉ dùng một hoá chất hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: Saccarozơ, etanol, fomanđehit.

See also  Giá Trị Nguyên Là Gì, Lý Thuyết Tập Hợp Các Số Nguyên | Bostonenglish.edu.vn

3. nh khối lượng ancol etylic thu được từ 1 tn ngô chứa 65% tinh bột , hiệu suất của cả quá trình là 70%.

Trắc nghiệm

Câu 1: D kin thc nghiệm nào sau đây không đúng ?

A. Kh hoàn toàn glucozơ cho n-hexan, chng t glucozơ có 6 nguyên tử cacbon to thành mt mch dài không

phân nhánh.

B.Glucozơ có phản ng tráng bc, do phân t glucozơ có nhóm –CHO

C. Glucozơ tác dng vi Cu(OH)

2

cho dung dch màu xanh lam chng t phân t glucozơ có 5 nhóm OH v trí

k nhau.

D. Trong phân t glucozơ có nhóm -OH có th phn ng vi nhóm -CHO cho các dng cu to vòng.


u 2: Bnh nhân phi tiếp đưng (tiêm hoc truyn dung dịch đường vào tĩnh mạch),đó là loại đường nào?

A. Glucozơ B. Mantozơ C. Saccarozơ D. Fructozơ

Câu 3:Nhn xét nào sau ðây không đúng v tinh bt?

A. Là cht rn màu trắng, vô định hình.

B. Có phn ng tráng bc.

C. Là hn hp ca hai polisaccarit: amilozơ và amilopectin.

D. Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ.

Câu 4:Cho mt s tính cht :dng si (1) ; tan trong nước (2) ; tan trong nước Svayde (3) ; phn ng vi axit

See also  Khóa học SQL101 - Truy vấn dữ liệu với SQL trong Excel - Hocexcel.online

nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đc) (4) ; tham gia phn ng tráng bc (5) ; b thu phân trong dung dịch axit đun

nóng (6). Các tính cht của xenlulozơ là

A. (2), (3), (4) và (5) B. (1), (3), (4) và (6)

C. (3), (4), (5) và (6) D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 5:Tinh bt và xenlulozơ khác nhau v

A. Sn phm ca phn ng thu phân. B. Độ tan trong nưc.

C. Thành phn phân t. D. Cu trúc mch phân t.

Câu 6: Giữa Saccarozơ và glucozơ có đặc điểm ging nhau là:

A. Ðu đưc ly t c cải đường.

B. Ðu có trong biệt dược “huyết thanh ngt”

C. Ðu b oxi hóa bi dd Ag

2

O/NH

3

.

D. Ðu hòa tan Cu(OH)

2

nhiệt độ thường cho dd màu xanh lam.

Câu 7: Cho mt s tính cht:

(1) là polisaccarit.

(2) là cht kết tinh, không màu.

(3) khi thu phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

(4) tham gia phn ng tránggương.

(5) phn ng vi Cu(OH)

2.

Các tính cht ca saccarozõ là

A. (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (4). C. (1), (2), (3), (5). D. (2), (3), (5).

See also  Dumbbell Là Gì - Dumbbell Squat Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Câu 8:Dãy các chất đều có kh năng tham gia phản ng thy phân trong dung dch H

2

SO

4

đun nóng là:

A. fructozơ, saccarozơ và tinh bột. B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply