Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Trung Văn, Hà Nội – Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

A I(4; 3) , R = 4. B I(4; 3), R = 2.

C I(4; 3), R = 4. D I(4; 3), R = 2.

Câu 20. Cho

1

R

(x + 1)dx

x

2

+ 2x + 2

=

a

b. Khi đó a b bằng

A 3. B 1. C 2. D 5.

Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; 1 ), B(2; 1; 3) và C(3; 5; 1).

Điểm D sao cho tứ giác ABCD hình bình hành. Toạ độ điểm D

A D(4; 8; 3). B D( 2; 8; 3). C D(4; 8; 5). D D(2; 2; 5).

Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho điểm A(1, 1, 1) và đường thẳng d : x = 6 4ty = 2 tz = 1 + 2t

. Tọa độ điểm M đối xứng với A qua d

A (3; 7; 3 ). B (5; 5; 1). C (3; 7; 1). D (3; 5; 1).

Câu 23. Cho số phức z = x + yi (x, y R) thỏa mãn (1 + 2i)z + z = 3 4i. Giá trị của biểu thức

S = 3x 2y

A S = 11. B S = 13. C S = 10. D S = 12.

Câu 24. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x 1

2

=

y 2

1

=

z + 1

2

nhận véc

u (a; 2; b) làm véc chỉ phương. Tổng a + b bằng

A 4. B 8. C 8. D 4.

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x

2

+ y

2

+ z

2

8x + 2y + 1 = . Tọa độ

tâm và bán kính của mặt cầu (S)

A I(4 ; 1 ; ) , R = 4. B I(4; 1 ; ) , R = 4.

See also  Vùng Dmz Là Gì - Mô Hình Mạng Bảo Mật Cho Doanh Nghiệp | Bostonenglish.edu.vn

C I(4 ; 1 ; ) , R = 2. D I(4; 1 ; ) , R = 2.

Câu 26. Gọi

R

2021

x

dx = F(x) + C, với C hằng số. Khi đó hàm số F(x) bằng

A 2021

x

. B 2021

x

ln 2021. C 2021

x+1

. D

2021

x

ln 2021

.

Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho E (1; 0; 2) và F(2; 1; 5). Phương trình đường thẳng EF

A

x + 1

1

=

y

1

=

z 2

3

. B

x + 1

3

=

y

1

=

z 2

7

.

C

x 1

1

=

y

1

=

z + 2

3

. D

x 1

3

=

y

1

=

z + 2

7

.

Câu 28. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 4) và B(1; 2; 2). Viết phương trình mặt phẳng

trung trực (α) của đoạn thẳng AB.

A (α) : 4x 2y 12z 7 = .

B (α) : 4x + 2y + 12z + 7 = .

C (α) : 4x 2y + 12z + 17 = . D (α) : 4x + 2y 12z 17 = .

Câu 29. Một ô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô chuyển động

chậm dần đều với vận tốc v(t) = 5t + 10 (m/s), trong đó t khoảng thời gian tính bằng giây,

kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô còn di chuyển bao

nhiêu mét?

A 0, 2m. B 20m. C 10 m. D 2m.

Toán 12 Học kỳ II Trang 3/5 đề thi 121

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply