Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội – Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Trang 2/6Mã đề 212

Câu 9. Cho hàm số

liên tc trên

bảng xét dấu đạo hàm như hình

vẽ. Hàm số

đồng biến trên

khoảng nào dưới đây ?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 10. Cho hình chóp

vuông góc với đáy tam giác

tam giác đều cạnh

.

Tính thể tích

của khối chóp

.

A.

. B.

. C.

. D.

Câu 11. Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh

là:

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 12. Cho hàm số

đ th như hình vẽ. S điểm cc đại ca hàm

số đã cho là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 13. Nếu hàm số

thỏa mãn điều kiện

x

lim f x 1





;

x

lim f x 1





thì số đường tiệm cận

ngang của đồ thị hàm số

A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 14. Cho hàm số

bảng biến thiên như

hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đi tại điểm nào trong các

điểm sau?

A.

B.

C.

D.

Câu 15. Cho hàm số

đồ thị như hình vẽ bên. Đồ th hàm s bao nhiêu

See also  Chỉ Số Issn Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

tiếp tuyến song song với trục Ox?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 16. Cho hàm số

đạo hàm



2

22

fx x9x3x



,

. Gọi

giá trị cực tiểu của

hàm số đã cho. Chọn khẳng định đúng.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 17. Tính thể tích

của khối lăng tr tam giác đu

, đáy là tam giác đều cạnh

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 18. Cho khối chóp

đáy tam giác đều cạnh

. Cạnh bên

vuông góc với mặt đáy

. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply