Đề thi giữa học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội có đáp án chi tiết – Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm M thỏa mãn

OM = 2

i 5

j + 3

k . Khi đó, tọa độ

của điểm M

A. (2; 5; 3). B. (2; 5; 3). C. (2; 5; 3). D. (2; 5; 3).

Câu 13. Nếu 5

x

= 3 thì 25

x

+ 5

x

bằng

A.

46

3

. B. 6. C.

28

3

. D. 12.

Câu 14. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

2x + 1

x 2

A. y =

1

2

. B. y = 1. C. y = 2. D. y = 2.

Câu 15. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x

2

+ y

2

+ z

2

2x + 2y 4z 2 = . Tính

bán kính R của mặt cầu.

A. R = 2

2. B. R = 4. C. R =

2. D. R =

26.

Câu 16. Tích phân I =

2

Z

1

(2x 1) ln x dx bằng

A. I =

1

2

. B. I = 2 ln 2

1

2

. C. I = 2 ln 2. D. I = 2 ln 2 +

1

2

.

Câu 17. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M(2; 3; 1), N(1; 1; 1), P (1; m 1; 3). Với giá

trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N?

A. m = 1. B. m = . C. m = 2. D. m = 3.

Câu 18.

Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên

như hình bên. Tổng số đường tiệm cận

đứng và ngang của đồ thị hàm số

y = f(x)

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

x

f

(x)

f(x)

−∞

1

1

+

+

+

88

22

−∞

+

11

1010

Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 2), B(5; 0; 1) và mặt phẳng

(Q): x + 7y 3z + 5 = 0. Xét mặt phẳng (P ) đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông c với mặt

See also  Bài 31 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1, Trong hình 33: | Bostonenglish.edu.vn

phẳng (Q). Một véc-tơ pháp tuyến của (P )

A. (16; 13; 25). B. (4; 3; 1). C. (16; 13; 25). D. (16; 13; 25).

Câu 20. Cho I =

Z

x

3

x

2

+ 5 dx, đặt u =

x

2

+ 5 khi đó viết I theo u và du ta được

A. I =

Z

(u

4

5u

3

) du. B. I =

Z

u

2

du.

C. I =

Z

(u

4

+ 5u

3

) du. D. I =

Z

(u

4

5u

2

) du.

Câu 21. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x

3

3x + 4 trên đoạn [0; 2].

A. min

[0;2]

y = . B. min

[0;2]

y = 1. C. min

[0;2]

y = 2. D. min

[0;2]

y = 4.

Câu 22. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

Z

x · e

x

dx = x · e

x

Z

e

x

dx. B.

Z

x · e

x

dx =

x

2

2

· e

x

Z

e

x

dx.

C.

Z

x · e

x

dx =

x

2

2

· e

x

+

Z

e

x

dx. D.

Z

x · e

x

dx = x · e

x

+

Z

e

x

dx.

Câu 23. Cho hàm số y = f(x) bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Trang 2/6 đề 001

Leave a Reply