Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội – Đề kiểm tra Hóa học 12 học kì 1 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Trang 3/4Mã đề thi 173

A. CH

3

COOC

2

H

5

. B. C

2

H

5

COOCH

3

. C. CH

3

COOCH

3

. D. HCOOCH

3

.

u 14. Hỗn hợp X gồm 3 este: HCOOCH

3

,CH

3

COOCH

3

CH

3

COOC

2

H

5

. Đốt cháy hoàn toàn một lượng

hỗn hợp X, thu được a mol H

2

O và 8,8 gam CO

2

. Giá trị của a

A. 0,2. B. 0,1. C. 0,6. D. 0,4.

u 15. Bn tính cht vt lý chung ca kim loi là tính dẫn điện, dn nhit, có ánh kim và

A. nh do. B. nh cng. C. nh kh. D. nh oxi hóa.

u 16. Tơ nilon6,6 thuộc loại

A. tơ tổng hợp. B. tơ thiên nhiên. C. tơ nhân tạo. D. tơ bán tổng hợp.

u 17. Cho 3,6 gam glucozơ (C

6

H

12

O

6

) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO

3

trong NH

3

, thu

được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 4,32. B. 3,60. C. 1,08. D. 2,16.

u 18. Đốt cháy 4,30 gam hỗn hợp gm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 6,86 gam hỗn hợp X. Toàn

bộ X phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

See also  Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Trung Giã, Hà Nội năm học 2019-2020 - Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

A. 240. B. 320. C. 480. D. 160.

u 19. Trong một phân tử metyl fomat có bao nhiêu nguyên tử cacbon?

A. 2. B. 4. C. 8. D. 6.

u 20. Cho dãy chất gồm anilin, metylamin, etylamin và đimetylamin. Chất có lực bazơ yếu nhất là

A. etylamin. B. đimetylamin. C. metylamin. D. anilin.

u 21. Công thức phân tử của đimetylamin là

A. C

2

H

8

N

2

. B. C

4

H

11

N. C. CH

6

N

2

. D. C

2

H

7

N.

u 22. Phân tử khối của glyxin là

A. 75. B. 147. C. 89. D. 117.

u 23. Amin nào sau đây là amin bậc ba?

A. CH

3

NHCH

3

. B. C

6

H

5

NH

2

. C. CH

3

NHC

2

H

5

. D. (CH

3

)

3

N.

u 24. Xà phòng hoá tristearin bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. C

15

H

31

COONa và C

3

H

5

(OH)

3

. B. C

15

H

31

COONa và C

2

H

5

OH.

C. C

17

H

35

COONa và C

2

H

5

OH. D. C

17

H

35

COONa và C

3

H

5

(OH)

3

.

u 25. Chất X vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH tạo muối. X

là chất nào sau đây?

A. CH

3

COOH. B. CH

3

NH

2

. C. CH

3

CHO. D. H

2

NCH

2

COOH.

u 26. Polime nào sau đây là polime trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua). B. Nilon-6,6.

C. Polisaccarit. D. Protein.

u 27. Xà phòng hoá CH

3

COOC

2

H

5

trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

A. C

2

H

5

ONa. B. CH

3

COONa. C. C

2

H

5

COONa. D. HCOONa.

See also  Electrolyte Là Gì - ⁉️ Chất Điện Giải (Electrolyte) | Bostonenglish.edu.vn

u 28. Chất không có phản ứng thuỷ phân là

A. glucozơ. B. saccarozơ. C. Gly-Ala. D. etylaxetat.

u 29. Chất nào sau đây là este?

A. CH

3

CHO. B. CH

3

COOCH

3

. C. CH

3

OH. D. HCOOH.

u 30. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply